Mesafe Ortaokul

MENÜ

ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU

Okulumuzla ilgili detaylı bilgi almak ve avantajlı kayıt fırsatlarından yararlanmak için formu doldurun, sizi arayalım.

MESAFE KOLEJİ ORTAOKULU

Ortaokul; ders zenginliğinin arttığı, branş derslerine farklı öğretmenlerin girdiği, kimlik-kişilik arayışlarının başladığı dönemdir. Bu dönemde bağımsız araştırma yapma duygusu artar; yapıcı, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerisi gelişir. Çocuklardaki yaşam boyu öğrenme isteği, onların kültürel, ahlaki, insani değerlerini bilme ve hayatına aktarmada önemli bir etkendir. Bu isteğin oluşturacağı altyapıyla birlikte öğrencilerimizin estetik ve sanatsal algıları gelişecek, akademik öğrenmeleri artacak, bilgi teknolojilerini doğru kullanmaları ve girişimci bir kişilik kazanmaları sağlanacaktır. Bu dönemde ortaokul hayatına ilk adımlarını atan öğrencilerimizin okula, öğrenmeye, arkadaşlarına ve derslere karşı olumlu tutum geliştirmesinin sağlanması, okul kültürüne alışmaları, iletişim becerilerini geliştirmeleri, sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Okulumuzda öğrencilerimizin kendilerini güvende hissetmeleri, sorumluluk üstlenmeleri, kendilerini ve çevrelerini tanımaları için uygun iklim hazırlayarak uygulamalı eğitim yaklaşımıyla kültürel, ahlaki, evrensel değerleri, akademik bilgileri ve temel yaşam becerilerini öğrenmelerine imkân tanımaktayız.

Ortaokulumuzda ilerlemeci felsefeye dayanan yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve STEM+A benimsenmiştir. Okulumuzun eğitim sistemi, öğrencilerimizin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, çağdaş eğitim sistemleri incelenerek programlandı. Her sınıf seviyesinde MEB müfredatı, okulumuzun uygulamaları ile zenginleştirilerek öğrencilerimizin keyifle öğrenebilecekleri bir ortamda düşünme becerileri, duygusal-sosyal gelişimleri ve derslere olan ilgileri artırılır. Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışıyla öğrencilerimizin takım çalışmasına yatkınlığı, iletişim ve ikna becerileri ile evrensel ve toplumsal yargılarının ve özgüvenlerinin gelişimi hedeflenir.  

Biliyoruz ki çocuklar sevildiklerinden emin oldukları, kendilerini değerli gördükleri ve güvende hissettikleri ortamlarda daha rahat öğrenirler. Bu destekleyici ortamın en önemli bileşeni ise kadromuza kattığımız çocuk ve şefkat odaklı, tüm bireysel haklara saygılı, öz disiplini sevgiyle veren, akademik başarıyla duygusal zekâyı aynı ölçüde önemseyen, alanında uzman öğretmenlerimizdir.

Ortaokulumuzda akademik eğitim, yapılandırmacı eğitim modeline göre planlanır, uygulanır ve değerlendirilir. Dersler; okulda ve okul dışında öğrencinin yarar sağlayacağı bilgi, beceri ve değerleri kapsar. LGS (Liselere Giriş Sınavı) çalışmaları, 5. sınıftan itibaren başlar; 7. sınıfın ikinci döneminden itibaren yoğunlaşır. Tamamı yapılandırılmış derslerimiz, LGS için gerekli beceri alanlarını geliştirme noktasında öğrencilerimize katkı sağlar. Tüm derslerde; LGS için gerekli olan okuduğunu anlama becerisi, kelime ve kavram bilgisi, matematik ve fen okuryazarlığı, bilimsel düşünme ve mühendislik becerileri konularında, sınıf seviyelerine göre yapılandırılmış, etkileşimli uygulamalar yapılır.

“Mutlu Çocukların Okulu” sloganıyla çıktığımız bu öğrenme yolculuğunda en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı geleceğe doğru bir şekilde ve donanımlı olarak hazırlamak; ideal olgunluk düzeyine sahip, farklılıklara saygılı, üretici, paylaşımcı, tüm gayretini ortaya koyan, mutlu ve iyi insanlar yetiştirmek için buradayız.

NEDEN MESAFE KOLEJİ ORTAOKULU

Sosyal bir birey olarak dikkate alınan, yaparak yaşayarak öğrenen, çabasının önemsendiğini fark eden öğrencilerimiz; güven ortamı içinde eğitime mutluluk kaynağı olarak bakmaktadır. “Mutlu çocuk öğrenir.” ilkesi temel alınarak oluşturulan eğitim sistemimizde mutlu çocuklar, mutlu bireyler yetiştiriyoruz.

Eğitim sistemimiz, öğrencilerin öğrenme ortamına doğrudan dâhil edilebilmesi için “%80 pratik – %20 teorik” ilkesi temele alınarak oluşturulmuştur. Tüm derslerde bilginin öğrenciye aktarılması en aza indirgenerek pratik bilgiler yaşatılarak uygulanır. Ayrıca öğrenilen akademik bilgiler, çeşitli atölyelerde aktif rol alınarak ve uygulanarak pekiştirilir. Sonucun değil sürecin önemsendiği eğitim sistemimizde öğrencilere merak aşılanarak, neyi değil nasıl öğrenecekleri gösterilir. Böylece her çocuğa keşfetme ve deneyimleme fırsatı sunulur.

Öğrencilerimizin iyi birer teknoloji okuryazarı olarak teknolojinin zararlarından korunmaları, teknolojiyi olumlu anlamda kullanmaları için Fen ve Teknoloji Lisemizin olanaklarından yararlanarak öğrencilerimize teknolojiyi tanıtıyoruz. Bilişim ve tasarım teknolojileri ile ilgili temel bilgileri edinmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimize Robotik Kodlama Atölyesinde ilkokul 1. sınıftan itibaren verdiğimiz robotik kodlama dersleri ile de algoritmik düşünme becerisi kazandırıyoruz.

Öğrencilerimizin sosyal gelişiminin sağlanması, öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir ortamın oluşması ve takım olma bilincini kazanmaları amacıyla her yıl en az bir proje içinde yer almalarını sağlıyoruz. Bu sayede iletişim becerileri gelişen öğrencilerin katıldıkları projeler sonucunda yaparak-yaşayarak öğrenmenin verdiği mutlulukla öğrenci-okul iletişiminin güçlü temeli atılmaktadır. Gerek ulusal gerek uluslararası projelere katılımın yanında okul içinde de proje geliştirme çalışmaları ile öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Geleceğin dünyasında iletişimin rolünün daha fazla olacağını biliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sözel ve yazılı ifade yeterliliğini geliştiren, geleneksel dil eğitiminin dışında bir dil eğitimi sunuyoruz. Öğrencilerimiz; matematik, fen bilimleri gibi bazı dersleri İngilizce olarak da öğreniyor ve bu sayede hedef dili, daha etkin kullanabiliyor. Dilin bir edinim olduğuna inanıyoruz; ezberci eğitimden uzak, tematik İngilizce (Durum İngilizcesi) metoduyla yabancı dili öğrencilerin gündelik hayatına dâhil ediyoruz. Öğrencilerimiz,  yabancı dili sadece ders içinde değil, hayatın her alanında kullanmaya teşvik edilerek öğrencilerimizin hedef dili edinmesi sağlanıyor.

Story Room: Öğrencilerimize yabancı dilde, özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlıyoruz. Öğrencileri kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik ediyoruz.

Speak Up Corner: Doğal konuşmaya dayalı olarak İngilizce öğretmenlerimizin sorularıyla ilerleyen diyaloglar ile öğrencilerimizin anlama, dinleme ve konuşma alanında gelişimleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde İngilizce iletişim kurmaları ve bilgilerini İngilizce düşünerek aktarabilmeleri bizim ana hedeflerimiz arasındadır.

Öğrencilerimiz, her hafta bir ders saati laboratuvarda ders kazanımına uygun eğlenceli bilim deneyleri yaparak derste öğrendiklerini pratikte de uygulayarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştiriyorlar. Alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından özenle seçilen deneyler, öğrencilerimizin doğrudan aktif katılımıyla nitelikli bir şekilde uygulanıyor.

Mesafe Kolejinde her öğrencinin bir mentor öğretmeni bulunur. Mentor öğretmenlerimiz, öğrencilerinin okuldaki velisi olma rolünü üstlenerek öğrencilerimizin okul içi akademik başarısından arkadaş iletişimlerine,  kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına kadar bütün durumlarının takibini yapar. Mentorluk sisteminde veli iletişimiyle olası sorunların önüne geçilmesini, veli ve öğrenciyle samimi bir bağ kurulmasını sağlıyor ve bütün bu işleyişi dijital platformumuzda velilerimizle paylaşarak okul-aile iletişiminin güçlenmesini destekliyoruz.

Öğrencilerimizin ders içi performanslarını gözlemleyerek ve ünite-kazanım değerlendirme sonuçlarını raporlayarak bilişsel ve duyuşsal öğrenme düzeyi %70’in altında kalan öğrencileri tam öğrenme çalışmaları ile destekliyoruz. Böylece sonraki konuya geçmeden önce tüm öğrenciler, önceki konuyu belli bir düzeyde öğrenmiş oluyorlar. Ayrıca öğrenme düzeyi olması gerekenin çok üstünde olan öğrenciler de tam öğrenme kapsamında ek çalışmalarla desteklenmektedir. Tam öğrenme çalışmaları grupla veya bireysel olabildiği gibi hafta içi veya hafta sonu da planlanabilmektedir.

Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek için her gün “Nitelikli Kitap Okuma Saati” ile güne başlıyoruz. Kitap okuma saatinde öğretmenlerimiz tarafından özenle hazırlanan listelerdeki kitapları veya öğrencilerimizin seçip öğretmenlerimize onaylattığı kitapları okuyoruz. Zaman zaman sesli kitap okuma veya masal anlatımı ile desteklenen okuma saatiyle öğrencilerimizin okuma, dinleme, yorumlama becerilerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

İnsan yaşamında çocukluk dönemi sağlıklı bir kişilik oluşumunda ve çocuğun topluma uyum sağlamasında en kritik dönemdir. Ev-aile ortamında temelleri atılan insani-vicdani değerlerin okul ortamında inşa edildiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle eğitime entegre olmuş karakter eğitimi ve yaşayan değerler okulumuzda etkin bir şekilde desteklenmektedir.

Ortaokul dönemi, kişiliğin temellerinin oluşmaya başladığı dönem olması açısından gelişim dönemleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Çocuğun; bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak sağlıklı ve dengeli birey olabilmesi, gelişim dönemlerini doğru ve başarılı bir şekilde aşmasına bağlıdır. Bunun bilincinde olarak öz bakım becerilerine sahip, sorumluluklarını bilen, sorgulayan, araştıran, sevgi dolu, saygılı, dürüst, yardımsever, sabırlı, merhametli, çevreye duyarlı, kendinin ve çevresinin değerini bilen, geleceğe umutla bakabilen, mutlu çocuklar yetiştirmek temel hedefimizdir.

Öğrencilerimizin üretimin en önemli basamağı olan tarımı tanımaları, tarımın içinde yer almaları için okulumuzun bahçesinde tarım için ayrılmış “Mesafe Bostanı” adını verdiğimiz toprak alanda, mevsimine uygun olarak yetişebilecek fideleri ve tohumları ekiyoruz. Mesafe bostanında ilaç ve suni gübre yerine kompost kullanarak öğrencilerimize organik tarımı aşılıyoruz. Öğrencilerimiz, kendi ektiklerini kendileri sulayıp çapalayarak gelişimi anbean takip ediyorlar.

Okulumuzda bant tiyatroları kullanılarak öğrencilerin dinleme becerileri ve dil gelişimi desteklenmektedir. Görsel unsurların çokluğunun insan zihnini sınırladığı bir dönemde, öğrencilerimizin hayal gücünü geliştirmek amacıyla haftada bir ders saati bant tiyatrolarına ayırıyoruz.

Öğrencilerimizin dikkat ve konsantrasyonunu üst seviyede tutmak, daha enerjik ve dinç hissetmelerini sağlamak, sosyalleşmelerine ve yardımlaşmalarına katkıda bulunmak için bisiklet saati uygulaması gerçekleştiriyoruz.

Kurumumuzda uygulanan “zil çalmayan okul” modeliyle öğrencilerimizde sorumluluk bilinci oluşturarak öğrencilerimizin zamanı etkili yönetmelerine destek oluyoruz. Bu sayede öğrencilerimize üzerine düşen görevi yerine getirmesi, kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi kazanımını aşılıyoruz.

Eğitim sistemimizde ödevler, her gün uzman öğretmenlerimiz gözetiminde okulumuzda “Ödev Saati”nde yapılmaktadır. Bu sayede veli-öğrenci-öğretmen bağları kuvvetlenmekte, öğrencilerimizin bireysel ve sosyal gelişimlerine ayıracakları zamanı artırmak mümkün hâle gelmektedir. Veli-öğrenci-öğretmen ilişkisini zayıflatan geleneksel ev ödevlerini yapmak yerine öğrencimizin evde ailesi ile nitelikli zaman geçirmesini, okula severek ve isteyerek gelmesini istiyoruz.

Öğrencilerimizin kurumumuza adım attığı ilk günden mezun olduğu güne kadar geçen süre içerisindeki eğitim sürecini, bireysel performansını, psiko-sosyal gelişimini, bir veya birden fazla alandaki başarısını yakından takip etmek ve çalışmalarını izleyebilmek için oluşturulan portfolyolarla gelişimin takibi ve yansıtılması amaçlanır. Böylece öğrencilerimize ilgi, beceri ve yeteneklerine uygun bir eğitim öğretim imkânı sunularak gerekli yönlendirmeler yapılır. Ayrıca akademik ve sosyal açıdan oluşacak olası problemlerin de önüne geçilmiş olur.

Güçlü yarınlar için üretim ve paylaşımı destekleyerek oluşturduğumuz atölyelerimizde eğitimi geleneksel sınıf ortamının dışına taşıyarak eğlenceli ve renkli hâle dönüştürmekteyiz. Ahşap maker, görsel sanatlar, müzik atölyelerinde öğrencilerimizin hayal güçlerinin şekillenmesine ve ince motor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmakta; satranç, akıl zeka oyunları, robotik kodlama, lego maker, 3D atölyelerinde mantıksal zekalarını ön plana çıkaracak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimiz; atölyelerde özgürce hareket edebilmekte, hayal dünyalarının sınırlarını zorlamaktadırlar.

Ahşap Maker Atölyesi: Atölyemizde bulunana wooder tasarım setleri ile öğrencilerimizin ince motor becerilerini geliştirici, el-göz ve beyin koordinasyonunu artırıcı çalışmalar yapılmakta; üretimin gücünü keşfederek hayallerini üretime dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Wooder seti; ahşap şekillendirme seti, torna modülü, zımparalı testere modülü ve matkap modülünden oluşmaktadır.

Görsel Sanatlar Atölyesi: Öğrencilerimizin, hayatları boyunca sanat yapan üreticiler veya sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak yetişmeleri hedeflenerek oluşturulan görsel sanatlar atölyemizde öğrencilerimiz farklı teknikler kullanarak özgünlüklerini ortaya koymakta, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirmektedirler.

Müzik Atölyesi: Okulumuzda her öğrencimizin en az bir müzik enstrümanı çalması hedeflenerek derslerimiz, müzik atölyesinde yapılmaktadır. Müzik eğitimi orff aletleri ritim duygusunu pekiştirerek başlamakta, piyano ile nota öğretimi yapılarak devam etmektedir. Müzik atölyemizde bulunan tüm müzik aletlerini öğrencilerimizin tanıması sağlanarak ilgisi ve yeterliği olan alete yönlendirilerek çalışmaları desteklenmektedir.

Akıl Oyunları Atölyesi: Akıl Oyunları Atölyemizde bulunan akıl yürütme becerisine yönelik oyunlar, öğrencilerimize öğretilmekte; öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme ve yorumlama becerileri geliştirilmektedir. Akıl Oyunları Atölyemizde bulunan oyunlar şunlardır: Satranç, mangala, corridor, reverse, look look, q-bitz, geopenta, penta go, hedef 5, abalone, dedektif, piramit, triangle game, üçtaş, dokuztaş, dümen, 9/24, tangram, surakarta…

Robotik Kodlama Atölyesi: ilkokul 1. sınıftan itibaren okulumuza özel hazırlanmış müfredatla verdiğimiz robotik kodlama dersleri ile öğrencilerimize algoritmik düşünme becerisi kazandırıyoruz. Robotik Kodlama dersinde tasarımı yapılan ürünler, atölyemiz bünyesinde bulunan 3D yazıcılardan yazdırılarak tasarımın üretime dönüşümünü öğrencilerimizin görmeleri sağlanmaktadır.    

Lego Maker Atölyesi: Robotik Kodlama dersi bünyesinde kullandığımız Lego Maker Atölyesinde öğrencilerimizin hayal güçlerini ortaya çıkarmalarına, ince motor becerilerini geliştirmelerine destek veriyoruz.

3D Sınıfı: Okulumuz bünyesinde dizayn edilen 3D sınıfında fen bilimleri, sosyal bilgiler, matematik derslerinin birçok konusu, öğrencilerimizin hem görsel hem de işitsel duyularına hitap edilerek aktarılmakta, daha etkili öğrenme sağlanmaktadır.

Youtube Stüdyosu: Kurumumuzda oluşturulan youtube stüdyosu ile öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini hayata geçirdiğinde ortaya muhteşem içerikler çıkarabilirler. Burada ilham kaynağı bulabilir, farklı videolar çekebilir ya da diğer içerik üreticileri ile ortak çalışmalar yapabilirler. Bu sayede öğrencilerimizin, yaşadığımız internet çağına ayak uydurarak keyifli vakit geçirmeleri sağlanır.

Mesafe Koleji ailesi olarak akademik başarının yanında fiziksel aktiviteyi de destekliyoruz. ‘’Spor bir yaşam biçimi olmalı.’’ sözünü benimseyip bu doğrultuda hareket ediyoruz. Kurumumuzda aktivitelerin çeşitlendirilmesi ve etkin hale getirilebilmesi için inşa edilen yüzme havuzu, halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, kapalı spor salonu, jimnastik salonu, cross action salonu ile öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine katkıda bulunulur ve motor kas gelişimleri harekete geçirilir. Birbirinden renkli bahçe oyunları ve geleneksel çocuk oyunlarıyla etkili vakit geçirmeleri sağlanır ve deşarj olan öğrencinin psiko-motor ve bilişsel gelişimi desteklenir. Saha sporları yanında ekstrem sporları da öğrenmeleri sağlanarak bocce petank, mölkky, floor curling, dart, trekking, oryantiring, okçuluk gibi branşların eğitimi de verilmektedir.

Mesafe Kolejinde eğitim öğretim dönemi boyunca yapılacak sosyal etkinlikler, sene başında ders kazanımlarına uygun olarak planlanır. Uzman eğitim kadromuz tarafından hazırlanan sosyal etkinlikler sayesinde öğrencilerimizin becerileri gelişir, kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturularak özgüven gelişimine katkıda bulunulur, derse yönelik ilgileri artar, kalıcı öğrenme sağlanır. Ders müfredatlarına paralel hazırlanan etkinliklerin yanında belirli gün ve haftalar da sosyal etkinlikler kapsamında kutlanır.

Mesafe Kolejinde geziler de sosyal etkinlikler kapsamında ders kazanımlarına uygun olarak planlanır. Öğrencilerimizle birlikte yerinde ve görerek eğitim yapmak için yakın çevredeki alanlara geziler düzenlenmekte, öğrencilerimizin sosyalleşmesine ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine zemin hazırlanmaktadır. Ayrıca belli kazanımlar çerçevesinde planlanarak il dışı ve yurt dışı geziler de yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin çıkar ilişkisi gütmeden sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını önemsiyor, öğrencilerimize özendirmek için okul olarak bu projelerde aktif rol alıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, sorumluluk duygusunu geliştirmenin yanında öğrencilerin toplumsal sorunlarda duyarlılık kazanmalarını ve dünyaya farklı pencerelerden bakmalarını sağlıyor.

Mesafe Koleji olarak çocuklarımızın sınıfta, atölyede, bahçede kısaca okulun tüm alanlarında eğlenerek öğrenebileceklerinin farkındayız. Bu bilinçten hareketle çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek için genişliği ve derinliği olan kapsamlı bir eğitsel ve sosyal kulüp programı hazırladık. Sanat, spor, kültür, bilişim, dil, edebiyat alanlarında çocuklarımızın bireysel ve takım olarak katılabilecekleri farklı kulüp çalışmalarımız bulunmaktadır.

Çocuklarımızın ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda dönemlik ya da yıllık tercih ettikleri kulüp çalışmaları alanında uzman öğretmenlerimiz liderliğinde alana özgü öğrenme mekânlarında yürütülmektedir. Yaratıcı Yazarlık, Drama, Teknoweby, Satranç, Akıl ve Zekâ Oyunları, Global Mind, Speaking Clup, Deutsche Karaoke, Çince, Cambridge Mowers, Destination Imagination, Seramik, Ahşap Maker, Tenis, Badminton, Futbol, Basketbol, Volaybol, Masa Tenisi, Yüzme, Ukulele, Piyano, Gastronomi, okulumuzda yürütülen kulüplerden bazılarıdır.

Yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş bireyleri destekleyerek, 21. yüzyılın gelişimlerine de ayak uydurarak öğrencilerimizi ders stresinden uzaklaştırabilmek amacıyla oluşturduğumuz kulüplerimizde farklı yöntemleri öğretmenin yanında paylaşmayı, üretmeyi, iletişim kurmayı, araştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz sosyal yaşama hazırlanırken onların öz güvenlerinin ve iletişim becerilerinin gelişimini de desteklemekteyiz.

EĞİTİM ÖĞRETİM

TEMEL DERSLER

TÜRKÇE

TÜRKÇE

Mesafe Okullarında Türkçe öğretimi; okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel beceri üzerine yapılandırılmıştır. Öğrencilerimize Türk dilini sevdirmek, dilimizin kurallarını öğretmek ve onları Türkçeyi özenli kullanmaya yönlendirmek, okulumuzun başlıca ilkelerindendir. Bu ilkeden hareketle derslerimizde; Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli ve özenli kullanan, okuma yazma sevgisi ve alışkanlığına sahip, okuduğunu doğru anlayabilen, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı düşünebilen, sorgulayabilen, eleştirel bakış açısına sahip, sadece akademik değil sosyal alanda da dilin işlevinin farkında olan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Sağlam bir temele oturtulmuş okuma-yazma kazanımı için Türkçe dersi kapsamında “Okuma, Anlama, Yorumlama Yetisini Geliştirme”, “Yaratıcı Yazma” ve “Bant Tiyatrosuyla Zihinsel Gelişim” programları uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, bilgiyi ezberlemek yerine onu üretebilecekleri koşullara bu programlar vasıtasıyla sahip olurlar.

 • Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı kazanırlar.
 • Okuduklarını; anlarlar, analiz ederler, yorumlarlar, günlük yaşantılarıyla ilişkilendirirler  ve anlatırlar.
 • Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirirler.
 • Türkçe’deki  temel bilgi, terim ve kavramları bilirler ve dilimizi  amaca ve hedef kitleye uygun etkileyici biçimde doğru kullanırlar.
 • Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metinler üretirler.
 • Sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirirler.
 • Doğru ve yerinde soru sormayı, duygu ve düşüncelerini doğru ifade etmeyi öğrenirler.
 • Bilgiye ulaşmak için farklı kaynaklardan doğru teknikleri kullanarak araştırma yapmayı aynı zamanda yine bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmayı, bu araçlardan gelen mesajlara eleştirel açıdan bakmayı öğrenirler.

Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenirler; bunları kullanmayı bir alışkanlık hâline getirirler.

 • Belirlenen temalar; şiir, masal, fabl, öykü, roman, tiyatro, anı, dilekçe, mektup ve deneme türleri üzerinden öğrenciye sunulur.
 • Medya okuryazarlığı, afiş-broşür hazırlama gibi güncel konu ve uygulamaları ele alınır.
 • Öğrencilerin metinler arasında, gerek temada gerekse de işlenen düşüncelerde bağlantı (paralellikler ya da farklılıklar) kurmaları beklenir.
 • “Okuma, Anlama, Yorumlama Yetisini Geliştirme” çizelgeleri ile öğrencilerin okuma, yorumlama, ezberleme becerileri geliştirilir.
 • “Yaratıcı Yazma” çizelgeleri ile pratik ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen, özgün ürünler ortaya koymayı amaçlayan yaratıcı yazma çalışmaları yapılır.
 • “Bant Tiyatrosuyla Zihinsel Gelişim” etkinlikleri ile öğrencilerin dinleme becerileri geliştirilir.
 • Yazılı anlatım çalışmalarında; ilk aşamada paragraf yazma uygulamaları yapılır. Daha sonraki aşamalarda paragraftan bütünlüklü yazıya geçiş sağlanır. Özet, haber yazısı, öykü, dilekçe, mektup, şiir, fabl, masal türlerinde yazılar yazılır; yazılı ve sözlü olarak görsel yorumlama etkinlikleri yapılır. Son olarak da metin merkezli tezli yazılar üzerinde durulur.
 • Okuma saatlerinde sınıfta sessiz okuma çalışmaları; kütüphanede sesli, vurgulu ve tonlamalı okuma çalışmaları yapılır.
 • Hızlı ve Etkin Okuma teknikleri uygulanır.
 • Okuma stratejileri öğretilir.
 • Türe göre okuma biçimleri verilir.
 • Eserler işlenirken öğrencilerin, tema ve ana düşünce açısından işledikleri başka eserlere göndermeler yapma alışkanlıklarını geliştirmeleri beklenir.
 • Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir.
 • Teknoloji, etkili bir biçimde kullanılır.

Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır.

MATEMATİK

MATEMATİK

Mesafe Okullarında Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkeden hareketle matematik derslerinde; öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alır, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda onlara farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunar, günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlarız.

Matematik Öğretim Programı; öğrenciyi merkeze alan, kavramsal anlamayı sağlayan materyallerle zenginleştirilmiş etkinlikler içermektedir. Öğrencilerin matematik derslerinde ne öğrendikleri üzerine düşünmeleri, kendileri hakkında farkındalık kazanmaları 21. yüzyılın üst biliş (metacognitive) becerilerindendir. Öğrencilerin matematiğe ilişkin başarısını ve motivasyonunu artırmak amacıyla istasyon çalışmaları, yarışmalar, geziler düzenlenmekte; öğrencilere üst bilişsel stratejileri kullanmalarına fırsat sağlayan etkinlikler uygulanmaktadır.

Matematiğe karşı öz güvenli olmanın ve olumlu tutum geliştirmenin matematik başarısı üzerine etkisi çok büyüktür. Derslerimizde ünite içerikleriyle ilişkili olarak etkin öğrenmeyi destekler nitelikteki matematik oyunlarına yer verilmektedir. 

 • Matematiksel kavramları anlarlar.
 • Kavramlar arasında ilişki kurabilirler, bu kavram ve ilişkileri günlük hayata ve diğer disiplinlere transfer edebilirler.
 • Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilirler.
 • Geliştirdikleri stratejileri günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilirler.
 • Matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilirler.
 • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilirler.
 • Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirir, özgüven duyarlar.
 • Sistemli düşünme, dikkatli okuma, sabırla çözüm geliştirme ve sorumluluklarını yerine getirme konularına önem verirler.
 • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirirler.
 • Dersin amacı öğrenciler ile paylaşılır veya kendilerine keşfettirilir.
 • Konu başlangıçlarında örnek bir durum ya da soru üzerinden, öğrencilerin işlenecek konuya ait ön bilgileri kontrol edilir, gerekli olan alt kazanımların kontrolü için Ön Hazırlık Sınavları uygulanır.
 • Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ya da hatırlatma yapılması için sözlü ve yazılı olarak tamamlama çalışmaları yapılır.
 • Öğrencilerin edindikleri bilgi ve beceriyi, kendi başına örnek ya da uygulama üzerinde denemeleri, eksik ya da yanlış öğrenmeleri varsa tamamlayıcı ve açıklayıcı soru ve cevaplarla konuyu kavramaları sağlanır.
 • Konuların kazanımları, alt kazanım ile başlar, orta kazanımla devam eder ve en sonunda üst kazanımlara ulaşılır.
 • Konuların yapısına ve içeriğine uygun öğretim metotları öğretmenler tarafından belirlenir.
 • Aynı seviyeye giren öğretmenler, uygulamaların tüm sınıflarda gerçekleştirilmesini sağlarlar.
 • Teknolojiden faydalanarak görsellik artırılır ve üç boyutlu derslik yardımıyla özellikle geometri kavramların algılanması sağlanır.
 • Konular, günlük yaşantımız ve çevreyle ilişkilendirilir.
 • Uluslararası müfredatlar taranır ve kazanımlara katkısı olduğu tespit edilen yaklaşımlar ve örnekler derslerimize adapte edilir. Hem ders içinde hem de çalışma ve sınavlarda kullanılır.
 • Matematik ve geometri kazanımlarında kullanılan kurallar, doğrudan verilmez; öğrencilerin keşfetmesi sağlanır.
FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri dersi ile öğrencilerimize 21.yüzyılın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda mühendislik – tasarım becerileri ve temel bilimsel süreç becerilerinin yanı sıra astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yer Bilimleri alanlarına ait temel bilgiler ile doğal çevrenin keşfedilmesi, uyum içinde yaşanmasına yönelik beceriler kazandırılır.

Öğrencilerimizin edindiği bilgileri günlük yaşamda kullanabilir hâle gelmesi, hızla değişip gelişen teknolojik buluşlardan her alanda yararlanabilmesi için bilimsel araştırma süreçleri takip edilerek haftada 1 ders saati “Eğlenceli Bilim” dersi olarak planlanmıştır. Bilimin ayrılmaz bir parçası olan laboratuvar uygulamaları ile öğrencinin fen ve teknoloji okuryazarlığı becerileri geliştirilmekte, öğrencide güçlü bir temel oluşturmak hedeflenmektedir.

Araştıran, soran, sorgulayan, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, derste öğrendiklerini günlük hayata, günlük hayattaki gözlemlerini derse entegre edebilen, öz güvenli ve öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmek okulumuzdaki en önemli önceliktir.

 • Araştıran-soran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler olarak yetişirler.
 • Fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin teknoloji toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahiptirler.
 • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerilerini karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek için kullanırlar.
 • Bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine ilişkin farkındalık geliştirirler.
 • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark eder ve toplum, ekonomi, doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilinci geliştirirler.
 • Fen Bilimleri ile ilgili kariyer bilinci geliştirirler.
 • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alır ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerini kullanırlar.
 • Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlarlar.
 • Bilimin, tüm kültürlerden bilim insanlarının ortak çabası sonucu üretildiğini anlar ve bilimsel çalışmaları takdir etme duygusunu geliştirirler.
 • Bilimin, teknolojinin gelişmesi, toplumsal sorunların çözümü ve doğal çevredeki ilişkilerin anlaşılmasına olan katkısını takdir ederler.
 • Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgi geliştirirler.
 • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark eder ve uygulamaya katkı sağlarlar.
 • Sosyo-bilimsel konuları kullanarak bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirirler.

Bilimsel etik ilkelerinin benimserler.

 • Fen Bilimleri derslerinde, genel olarak öğrencinin, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı bilgiyi kendi zihninde yapılandırmasına olanak tanıyan araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisi benimsenir.
 • Derslerin planlanması ve uygulanmasında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber ve yönlendirici olduğu öğrenme ortamları (etkinlik, deney, problem, proje, tartışma, işbirliğine dayalı öğrenme vb.) temel alınmıştır.
 • Konu başlangıçlarında öğrencilerin işlenecek konuya ait ön bilgileri kontrol edilir.
 • Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ya da hatırlatma yapılması için sözlü ve yazılı olarak kazanım tamamlama çalışmaları yapılır.
 • Öğrencilerin edindikleri bilgi ve beceriyi, kendi başına örnek ya da uygulama üzerinde denemeleri, eksik ya da yanlış öğrenmeleri varsa tamamlayıcı ve açıklayıcı soru ve yanıtlarla konuyu kavramaları sağlanır.
 • Konuların yapısına ve içeriğine uygun öğretim metotları zümre öğretmenleri tarafından belirlenir. Aynı seviyeye giren öğretmenler, uygulamaların tüm sınıflarda gerçekleştirilmesini sağlarlar.
 • Konular, günlük yaşantı ve çevreyle ilişkilendirilir.
 • Konuların kavranmasına yönelik teknolojik uygulamalardan, 3D gösterimlerden ve simülasyonlardan yararlanılır.

“Eğlenceli Bilim” dersi kapsamında, güvenlik önlemlerine ve hijyen kurallarına dikkat edilerek Fen Bilimleri Laboratuvarı aktif olarak kullanılır. Laboratuvarda her öğrenci deneyleri yaparak deney sonucunu gözlemleme ve yorumlama olanağına sahiptir.

SOSYAL BİLGİLER-HAYAT BİLGİSİ

SOSYAL BİLGİLER – İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Okulumuzda öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınarak Sosyal Bilgiler öğretimi yapılmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinde; Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, Türk tarihini ve Türk kültürünü bilen, demokratik ve evrensel değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, bilgileri yorumlayan, sosyal ve kültürel bağları fark eden, eleştirel düşünen, doğru karar verebilen, yaşadığı çevreyi koruyan, ülke ve dünya coğrafyasını iyi bilen, çevre bilinci gelişmiş, kültürel ve tarihî mirasa duyarlı, sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alan ve bu projeleri tasarlayabilecek birikime sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizi bu amaçlara ulaştırmaya yönelik içerik ve kaynak çeşitliliği bakımından zengin ders materyalleri okulumuzda kullanılmakta, yakın çevre gezileri veya internet aracılığı ile yapılan sanal müze gezileri ile konular görselleştirilmekte, proje ve etkinliklerle bilgilerin kalıcılığı sağlanmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olmanın önemini kavrarlar.
 • Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusunda gerekli bilince sahip olurlar.
 • Atatürk ilke ve devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini ve önemini kavrarlar.
 • Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimlerine katkısını fark ederler.
 • Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz eder, insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık kazanırlar.
 • Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini anlarlar.
 • Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilirler.
 • Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark ederler.
 • Sorunlara getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini bilirler.
 • Olgu ve görüşü ayırt ederler.
 • Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yaparlar.
 • Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, zaman şeridi vb.) kullanmayı becerebilme özelliğine sahip olurlar.
 • Buluşların ve teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerini anlarlar.
 • Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrarlar.
 • Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark ederler.
 • Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını incelerler.
 • Çevrelerindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, yapıtları, nesneleri tanırlar.
 • Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimin bilincinde olurlar.
 • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlarlar.
 • Grafik okur, yorumlarlar.

Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirirler.

 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, gözlem yapma, mekânı algılama, zaman ve kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım, empati becerilerini geliştirmeyi sağlayacak uygulamalar kullanılır.
 • Bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencilerin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimlerine olanak sağlayan ders etkinlikleri uygulanır.
 • Aktif öğrenme yöntem ve stratejileri kullanılarak öğrencilerin zihinsel performanslarını ortaya koymaları ve geliştirmelerine olanak sağlayacak ders içi aktiviteler gerçekleştirilir.
 • Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup aktiviteleri, işbirliğine dayalı öğrenme yöntem etkinlikleri, örneklerle öğrenme, öğrendiklerini yeni bir durumda kullanma, özetleme aşamaları uygulanır.
 • Keşfetme, yapılandırıcı yaklaşımlar ve aktivite temeline dayanan öğrencilerin bilimsel bilgileri, yaparak-yaşayarak ve ilk elden somut yaşantılar örneklenerek öğrenmeleri sağlanır.
 • Yaratıcı drama çalışmaları ile öğrencilerin konuları duyumsayarak öğrenme ve kavramaları sağlanır.
 • Toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların karşılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere iletme, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunmaları doğrultusunda ev görevleriyle konular desteklenir.
 • Yakın çevre gezileri, yurt içi ve yurt dışı gezileri, internet aracılığı ile yapılan sanal müze gezileri ile konular görselleştirilir, derste öğrendiklerini yerinde görmeleri ve pekiştirerek kalıcı öğrenmeleri sağlanır.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Mesafe Kolejinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; dinin temelindeki “hoşgörü ve ahlaki değerler” anlayışı üzerine planlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde amacımız; ahlaki değerleri tanıyan ve bu değerleri kendi hayatında içselleştiren, millî, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen, farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış, evrensel değerleri ön planda tutan, tüm dinlere saygılı, iyi insan olmayı hedefleyen bireyler yetiştirmektir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimizde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin sağlıklı bir din ve ahlak öğretimiyle milli eğitimin temel amaçları arasında ifadesini bulan milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandırmaktır.

 • Sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet, yardımlaşma, sorumluluk, sabır, adalet, doğruluk, dürüstlük gibi millî, manevî ve ahlâkî değerleri önemser.
 • Önemsediği değerleri özümser ve bu değerlerin yaşamında uygular.
 • Dinin insan gelişiminde bir “öğüt” ve “güzel ahlâk” olduğunu fark eder.
 • Allah’a inanmanın insan davranışlarına etkisini deneyimler.
 • Peygamberin insanlar için güzel örnekler olduğunu bilir.
 • Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.
 • Mimaride, musikide, edebiyatta, örf ve adetlerde dinin izlerini keşfeder.
 • Toplumu birleştiren temel değerleri sorgular.
 • Namaz, oruç, hac, zekat, kurban gibi ibadetleri öğrenir; bunların sosyal yaşamda yardımlaşma, dayanışma, empati eşitlik gibi değerlerin aktarımında önemini kavrar.
 • İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
 • Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını araştırır.
 • İnsanlara, doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlı olur.
 • Dersler, MEB müfredatına göre kazanımların verilmesi ile ilerler.
 • Derslerde soru-cevap-gözlem-araştırma-inceleme-beyin fırtınası  gibi metotlar kullanılır.
 • Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup çalışmaları, iş birlikçi öğrenme yöntemi ile öğrencilerin bilgileri, yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.
 • Yaratıcı drama çalışmaları ile öğrencilerin konuları duyumsayarak öğrenme ve kavramaları sağlanır.
 • Toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların karşılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere iletme, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunmaları doğrultusunda ev görevleriyle konular desteklenir.

Farklılaştırmaya yönelik yöntem ve stratejiler kullanılarak öğrencilerin performanslarını ortaya koymalarına ve geliştirmelerine olanak sağlayacak ders içi etkinlikler gerçekleştirilir.

YABANCI DİL DERSLERİ

İNGİLİZCE

İNGİLİZCE

Geleceğin dünyasında iletişimin rolünün daha fazla olacağını biliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sözel ve yazılı ifade yeterliliğini geliştiren, geleneksel dil eğitiminin dışında  bir dil eğitimi sunuyoruz. Dilin bir edinim olduğuna inanıyoruz, dolayısıyla  ezberci eğitimden uzak, tematik İngilizce (Durum İngilizcesi) metoduyla yabancı dili öğrencilerin gündelik hayatına dâhil ediyoruz.

Mesafe Kolejinde İngilizce eğitim programı, yabancı öğretmenler ve Türk İngilizce öğretmenlerinden oluşan seçkin bir kadroyla CLIL yaklaşımı benimsenerek yürütülür. Farklılaştırılmış bir eğitimde içerik; öğrenciler için anlamlı, öğrencilerin dünyaları ile ilişkili olmalıdır. Bu bağlamda, Mesafe Kolejinde İngilizce müfredatı, İçerik Temelli Öğretim Modeli (CLIL) örnek alınarak hazırlanmaktadır. İçerik Temelli Öğretim Modeli, dil öğretimini içerik ile bütünleşmiş olarak öğretmeyi hedef alan bir modeldir. İçerik temelli dil eğitiminin diğer modellerden farkı dili bir iletişim aracı olarak görmesi ve öğrencilerin dil ve içeriği aynı anda öğrenerek çifte kazanç sağlayabileceğini öngörmesidir. İçerik temelli eğitim sistemi ile öğrenciler Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik derslerini de ayrıca İngilizce olarak pekiştirme fırsatı buluyorlar. Bu şekilde yapılan dersler öğrencilerin İngilizce dil bilgisi dışında farklı alanlarda terminoloji ve bilgiye sahip olmasını sağlar. Mesafe Kolejinin içerik temelli program tercih etmesindeki sebep, bu sistemin dile odaklanması dışında öğrencilerin daha geniş bilgi sahibi olmalarının ve genel kültürlerinin de zenginleşmesini sağlamaktır. Verilen içerik odaklı araştırma etkinlikleri de ayrıca öğrencilerde merak uyandırarak birer araştırmacı olmaları yolunda öğrencilere ışık tutmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde öğrencilerimiz; dili amaç olarak değil, araç olarak kullanırlar.

Öğrencilerimize yabancı dilde, özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlıyoruz. Öğrencileri kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik ediyoruz. Öğretmenler, öğrencilerin yabancı dili, basit iletişimden akademik dile kadar dilin gelişimi ile birlikte kendini ifade etme, kendini ve başkalarını keşfetme aracı olarak görmelerini sağlar. Farklı ilgi alanlarına yönelik projeleri destekleyerek okuma sevgisini ve zevkini geliştiriyoruz.

Doğal konuşmaya dayalı olarak İngilizce öğretmenlerimizin sorularıyla ilerleyen diyaloglar ile öğrencilerimizin anlama, dinleme ve konuşma alanında gelişimleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde İngilizce iletişim kurmaları ve bilgilerini İngilizce düşünerek aktarabilmeleri bizim ana hedeflerimiz arasındadır. Bu proje ile öğrencilerimizin gelişim süreçlerini, İngilizce düşünebilme yeteneklerini, doğal İngilizce diyaloglarının akışı ve İngilizce Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler gibi derslerdeki hâkimiyetlerini gözlemleme ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirme imkânı sağlanmaktadır.

Eğitim öğretim sürecinde temel amaç, öğrencilerin istenilen hedeflere ulaşmalarının sağlanmasıdır. Programlı dil öğretiminin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, inanç ve kanaatlerin ötesinde, kanıtlanabilir, ilmi verilere dayalı olarak yapılması gereken işlemlerdir. Çağdaş dil öğretimi, dört temel dil becerisine dayalı uygulamaları ve bu uygulamalar neticesinde ulaşılan dil düzeyinin belirlenmesinde de, her bir beceriyi ayrı ayrı ölçen sınavları gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda; güvenli, ölçülebilir uluslararası geçerliliği olan bir değerlendirme, öğretimin ölçülmesi açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Mesafe Koleji, yabancı dil edinim sürecinde gerçekleştirilen uluslararası sınavlarda, yabancı dil politikamızın bir parçası olarak bağımsız ve tüm dünyada da geçerliliği olan kuruluşlarca öğrencilerimizin ve hedeflenen kazanımların ölçülerek değerlendirilmesi ve bizlere bir yol haritası oluşturması amacı güdülmektedir.

 • İngilizce sözlü ve yazılı olarak kendilerini etkili bir şekilde ifade ederler.
 • İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı ortamlar da dâhil olmak üzere her ortamda akıcı bir biçimde İngilizce iletişim kurarlar.
 • Çeşitli durum ve ortamlarda etkin dinleme stratejilerini kullanabilirler.
 • İngilizceyi yaşamının bir parçası olarak görerek hedef dilde kitap okuma ve sunum yapma alışkanlıklarını kazanırlar.
 • Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanırlar.
 • Mektup, e-posta, öykü, şiir, paragraf ve makale gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek yorumlar ve benzerlerini yazarlar.
 • Fen Bilgisi ve Matematik derslerindeki temel terminolojiyi bilir.
 • Farklı formlardaki İngilizce medya mesajlarını (reklam, animasyon, blog yazısı, film, poster, broşür, haber, vb.) analiz etme becerisini kazanır ve yine farklı formlarda medya çıktıları üretebilirler.
 • Dil öğrenirken elde ettikleri kazanımları gerçek yaşamla ilişkilendirirler.
 • Analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler.
 • Araştırma becerilerini geliştirirler.
 • Teknolojiyi İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek amacıyla kullanır.
 • Farklı kültürleri ve yaşamları tanıyarak bunlara saygı duyarlar.
 • Ortaokul İngilizce programımız, günlük yaşamı derslerimize taşıma ve konularımızı gerçek yaşamla ilişkilendirmenin yanında öğrencilerimizi edebiyatın farklı türleriyle tanıştırarak analitik düşünme, aktif okuma stratejileri uygulama, akademik ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirme, kendilerini yazılı ve sözlü olarak daha akıcı ifade etme yetenekleri ile dilbilgisi becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
 • Öğrencilerimiz;  makaleler, çeşitli romanlardan alıntılar, öyküler, şiir, haber, roman analizleri, sosyal ve çevresel konular, biyografiler, röportajlar, değerler, drama uygulamaları, araştırma yapma, proje hazırlama, toplum önünde konuşma, etkili sunum yapma teknikleri, yaratıcı yazma, çeşitli amaçlara yönelik paragraf yazımı, çeşitli konularda essay yazımı gibi birçok farklı çalışmayla dil becerileriyle birlikte, eleştirel düşünme ve yaratıcılıklarını da geliştirme olanağı bulurlar.
 • Düşüncelerini, hayal güçlerini ve duygularını uyaran metinleri inceleyerek dünya görüşlerini geliştirirlerken İngilizcelerini kullanarak yaşam, edebiyat ve dil hakkında bilgi edinirler.
 • Edebiyatın;  kişisel deneyimleri ve sosyal anlayış ve sorumlulukları da içeren yaşam deneyimlerini zenginleştirdiğini ve geliştirdiğini fark ederler.
 • Farklı kültürel bakış açılarına saygı duyarlar.
 • Dil becerileriyle birlikte verilen çalışma ve öğrenme becerileriyle yaşam boyu öğrenenler olmak için gereken bilgi, beceri ve tutumları öğrenirler, teknolojinin dil öğrenimini ve iletişimi kolaylaştıran bir araç olduğunu anlarlar.
 • Tema bazlı hazırlanan program kapsamındaki her konu işlenirken o konuyla ilgili videolar, interaktif aktiviteler ve dijital oyunlardan faydalanılır ve her konuyla ilgili en az bir öykü ve şiir okunur.
 • Her düzeyde bir gramer kitabı ya da çalışma kitabı kullanılmaktadır. Gramer için ek çalışmaya ihtiyaç duyan öğrencilerimize düzeylerine ve ihtiyaçlarına göre ek görevler verilir. Kelime çalışmaları için öğretmenlerimizin her düzey için hazırladıkları kelime günlükleri kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerimize ev görevi olarak günlük yaşamla ilişkilendirilen video çekme, sunum hazırlama, afiş tasarlama görevleri verilmekte; gerekli durumlarda okulumuzda kullanılan dijital uygulamalardan da görevlendirme yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin dili doğru ve akıcı kullanmaları açısından yabancı dil öğretiminin olmazsa olmazı olan okuma etkinlikleri ders saatleriyle sınırlı kalmaz. Her hafta okul ve sınıf kütüphanelerinden alınan kitapların evde okunup hazırlanan proje ya da kitap raporlarının sınıfta sunulması gibi etkinlikler ve her sınıf düzeyinde kullanılan dijital okuma programlarıyla öğrenciler ders dışında da okuma alışkanlığı edinmeye yüreklendirilirler.
 • Okulda bir İngilizce atmosferi oluşturmak, öğrencilerin farklı ortamlarda İngilizceyi deneyimlerini sağlamak amacıyla okul içinde “Spelling Bee”, “Tongue Twister”, “Cinema Day”, “Dubbing Day”, “Eat and Cook”, “Harry Potter” gibi aktiviteler düzenlenmekte, il içi ve il dışı geziler planlanmaktadır.
ALMANCA

Öğrencilerimize çok dilli olmanın ayrıcalığını yaşatmak amacıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil kategorisinde vermeye başladığımız Almanca dersini ortaokulda da devam ettiriyoruz.  

Öğrencilerin gelişim özellikleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak hazırlanan dil programı ile öğrencilerimizin dil öğrenme merak ve motivasyonlarını canlı tutmak ve böylece İngilizcenin yanında farklı bir dünya dilini öğrenme süreci için sağlam bir zemin hazırlamak temel amacımızdır. Ayrıca öğrencilerimize Almancayı sevdirmeyi ve onların Almanca öğrenmeye karşı olumlu bir tavır geliştirmelerini sağlamayı da hedefliyoruz. Derslerimizde öğrencilerin rahatça kullanabildikleri kelime ve cümle kalıplarını programımıza dâhil edip dilin doğal olarak kullanıldığı ortamlar yaratarak öğrencilerimizin dört temel beceri alanını destekleyici ve geliştirici çalışmalar üretiyoruz.

Öğrencilerimizin 7. sınıfın sonunda ulaştıkları A2 seviyesini, uluslararası geçerliliği olan FİT 2 ve Telc Deutsch A2 sertifikalarıyla belgelendiriyoruz. Öğrencilerimizin uluslararası sınavlara girmelerini sağlayarak bu sınavlarda aldıkları derecelerle onlara farklı bir dünya görüşü kazandırmayı, ufuklarını genişletmeyi hedefliyoruz.

İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK NEDEN ALMANCA DERSİNİ SEÇİYORUZ?

 • Almanca, 125 milyon kişinin ana dili ve ikinci dili olarak dünya çapında en önemli dillerden biridir.
 • Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye’de 1.000’den fazla Alman şirketi bulunmaktadır ve her yıl 3 milyonu aşkın Alman turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Almanca bilgisi iş dünyasında büyük avantaj sağlamaktadır.
 • Öğrencilerin Almanca dil bilgisi Almanya’daki yükseköğrenim imkânlarından faydalanmalarını sağlayacaktır.
 • Dünyaca ünlü mucitlerin, yazarların, psikologların, filozofların ve araştırmacıların yanında pek çok önemli sanatçının da dili Almancadır. Dünyada adları klasik müzik ile eşleşen Mozart, Bach, Beethoven, Strauss ve Wagner, Almanca konuşulan ülkelerin bestecileridir. Viyana, dünyanın klasik müzik merkezidir. Müziğe giden yol da Almancadan geçmektedir.
 • Çok dilli olmanın avantajlarının bilincinde olarak ikinci yabancı dili öğrenmeye ve öğrenimini sürdürmeye isteklidir.
 • Hatalara odaklanmadan, ana dili Almanca olanlar da dâhil olmak üzere, çevresindekilerle kendisine güvenerek iletişim kurar.
 • Temel ihtiyaçları, günlük yaşamı ve bildiği konularla ilgili kendisini sözlü ve yazılı olarak rahatlıkla ifade eder.
 • Bildiği konular, okunulan ya da dinlenen metinlerle ilgili rol yapma, canlandırma, benzeştirme gibi aktiviteler yapar.
 • Düzeyine uygun kelimeleri Almanca ses bilgisini de kullanarak doğru okur ve yazar.
 • Fen Bilimleri ve matematik derslerindeki temel terminolojiyi bilir.
 • Düzeyine uygun metinleri doğru telaffuz ederek ve anlamını vererek okur.
 • Okuduğu ya da dinlediği farklı türdeki düzeyine uygun metinleri anlar, kavrar, kendi kelimeleriyle ifade eder, sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
 • Bağımsız okuma alışkanlığını kazanır.
 • Almancadaki temel imla kurallarını bilir ve uygular.
 • Görsellere, konulara, metinlere ya da başlıklara dayalı e-posta, mektup, şiir, kitap raporu, öykü gibi farklı türlerde yaratıcı yazma çalışmaları üretir ve sunar.
 • Gözlem ve deneyimlerini yazılı ya da sözlü olarak ifade eder.
 • Yaşına uygun kişisel, yerel ve küresel konularla ilgili temel sorgulama ve araştırma becerilerini kullanarak, yaratıcı projeler hazırlar ve sunar.
 • Teknolojiyi Almancasını ve yaratıcılığını geliştirmek amacıyla kullanır.
 • Almanca programımız, günlük yaşamı derslerimize taşımak ve konularımızı gerçek yaşamla ilişkilendirmek üzerine yapılandırılmıştır.
 • Programımızın bir bölümü de her seviyede evrensel değerleri işlediğimiz etkinliklerden oluşmaktadır.
 • Öğrencilerimizde merak uyandıran ve onların ilgisini çeken konuların araştırılarak öğrenilmesi ve bunlarla ilgili hazırladıkları yaratıcı projelerin yazılı ve sözlü olarak sunulmasıyla gerçekleştirilen derslerimizde, Almanca, bir kurallar dizisi olarak değil, öğrenme ortamındaki doğal iletişim dili olarak kullanılır. Öğrencilerimiz Almanca’yı Almanca deneyimlerle öğrenirler; belli bir amaca yönelik ve anlamlı durumlarda kullanarak geliştirirler. Böylelikle, ana dile yakın bir akıcılığa sahip olmuş olurlar.
 • Öğrencilerimizin dili doğru ve akıcı kullanmaları açısından yabancı dil öğretiminin olmazsa olmazı olan okuma etkinlikleri ders saatleriyle sınırlı kalmaz. Her hafta okul ve sınıf kütüphanelerinden alınan kitapların evde okunup hazırlanan proje ya da kitap raporlarının sınıfta sunulması gibi etkinlikler ve her sınıf düzeyinde kullanılan dijital okuma programlarıyla öğrenciler ders dışında da okuma alışkanlığı edinmeye yüreklendirilirler.
 • Öğrencilerimiz, düzeylerine ve ilgi alanlarına uygun yaratıcı yazma çalışmaları yapar; eleştirel düşünme becerileri ile yazılı ve sözlü iletişimi kullanarak yaş ve seviyelerine uygun metinleri yorumlamaya ve benzerlerini yazmaya başlarlar.
 • Derslerimizin büyük bölümünün grup çalışmalarıyla işlenmesi, öğretmenlerimizin öğrencilerimizin öğrenme stillerini, ilgi alanlarını ve Almanca düzeylerini görmelerine ve programımızı farklılaştırmalarına olanak sağlar.
 • Öğrencilerimizin ilgisini, yaratıcılığını geliştirmek, bağımsız dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarını teşvik etmek, böylelikle kendi kendilerine öğrenen bireyler olmalarını sağlamak amacıyla ders içinde ve dışında teknoloji desteğinden faydalanılır. Teknoloji desteği öğrencilerimize öğretmenlerinin gözetiminde internet üzerinden dünyanın farklı yerlerindeki yaşıtlarıyla ortak projeler üzerinde çalışma fırsatı vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz doğal ortamda Almanca iletişim becerilerini geliştirirken, erken yaşlarda farklı kültürleri tanıyıp, onlarla iş birliği yapma olanağını bulabilmektedirler.
 • Okulda bir Almanca atmosferi oluşturmak, öğrencilerin farklı ortamlarda Almanca’yı deneyimlerini sağlamak amacıyla okul içinde “Laterne”, “Karaoke”, “Rap Musik”, “Ottos Aktivität” gibi aktiviteler düzenlenmekte, il içi ve il dışı geziler planlanmaktadır.

UYGULAMALI DERSLER

ROBOTİK KODLAMA ve YAZILIM
ROBOTİK KODLAMA, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM, TEKNOLOJİ VE TASARIM
 
Robotik kodlama ile bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde; öğrencilerimizin teknoloji okuryazarlığı yüksek,  bilgi işlemsel düşünme becerileri gelişmiş, problem çözebilen, bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri gelişmiş, bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif kullanan, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen çalışmalar bir program dâhilinde sunulmaktadır.

Mesafe Kolejinde verilen kodlama eğitiminin genel amacı öğrencilere algoritmik düşünme biçimini kazandırmaktır. Algoritmik düşünme, bir işlemin aşama aşama yapılmasını amaçlayan düşünme biçimidir. Öğrenciler algoritmik düşünme ile sorunları parçalara bölerek çözüme ulaşmaları kolaylaşacaktır.

KODLAMA EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

 • Kodlama ve robotik, dijital vatandaşlık kavramının dünyaya yayılmasıyla beraber temel bir ihtiyaç hâline gelmiştir.
 • Kodlama, çocukların hayal güçlerini harekete geçirmelerini, geliştirmelerini; teknolojide yeni fikirler üretmelerini, yeni akımlara liderlik etmelerini sağlar.
 • Kodlama, sadece bilişim teknolojileri dersi ile sınırlı değildir; disiplinler arası etkileşim için de önem göstermektedir.
 • Erken yaşta algoritmik düşünme becerilerini kazanmak, farklı alanlarda sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünmeye, problemleri daha kısa sürede çözmeye olanak sağlayacaktır.
 • Döngü, koşullar gibi kavramları erken yaşta edinen çocukların özümseme becerilerinin daha gelişmiş olduğu tespit edilmiştir.
 • Günümüzde bütün meslekler, teknolojiye hâkim bireylere ihtiyaç duymaktadır.

Kodlama ile öğrenciler, tüketen bireyler yerine üretebilen, hayal ettiklerini uygulayan, sadece oyun oynayan değil oyun üreten bireyler haline gelmektedir.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve güvenli biçimde kullanmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri sergiler.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürel-sosyal açıdan bireysel ve toplumsal katkıları konusunda bilinçlenir ve olumlu tutum geliştirir.
 • Bilişim etiği, gizlilik ve güvenlik konularında duyarlı davranır.
 • Bilgiye erişebilir, bilgiyi analiz edebilir ve bilgiden bilgi üretmenin gücünü ve önemini kavrayabilir.
 • Çeşitli sanal ortamları, medya ve yazılım türlerini kullanarak ortak ürün ve projeler üretebilir.
 • Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilir, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilir.
 • Yazarlık ve programlama dillerini tanır, en az bir yazarlık/ programlama dilini etkili biçimde kullanabilir.
 • Hayat boyu öğrenmeyi, öğrendiğini uygulayabilmeyi, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilmeyi anlar.
 • Teknoloji ve tasarım sürecini yorumlayabilmeyi, yönetebilmeyi ve değerlendirebilmeyi teknoloji ve tasarım okuryazarı olmayı bilir.
 • Kod okuryazarlığı bilinci kazanır.
 • Bilgisayar bilimlerinin temelini kavrar.
 • Hayal gücü genişler, algoritma tanımını gerçek hayat problemlerini çözerken de kullanabilir.
 • Bilgi teknolojilerini daha bilinçli kullanmayı öğrenir.
 • Kullandığı cihazları kendi çözümlerine uygun olarak programlamayı öğrenir.
 • Kodlama atölyelerinde, robotik programlama eğitimleri ile somut ürünler ortaya çıkarır.
 • Oluşturduğu tasarımları 3 boyutlu yazıcıda ürüne dönüştürebilir.
 • Lego Wedo 2.0, Lego Education Mindstorm ve Mbot  setlerindeki robot parçalarını tanıyabilir, parçaları birleştirip robot oluşturabilir ve oluşturulan robotun programını yazabilir.
 • Dijital dünyada iletişim kurarken ve iş birliği yaparken doğru davranışı teşvik eden bir vatandaş olarak yetişir.
 • Teknolojiyi kötüye kullanmayan, ahlaki online kararlar alabilen birey olur.
 • İhtiyaçları doğrultusunda gerek duyduğu web 2.0 araçlarını kullanabilir.

Sahip olduğu dijital vatandaşlık kazanımları ile bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilir.

Kodlama Temelleri: Tüm sınıf seviyelerinde öğrencilere algoritma mantığı öğretilir. Öğrencilerin algoritmayı kavraması sonrasında akış şeması çalışmaları yapılır. Eğitim-öğretim yılı boyunca kod yazmadan önce öğrencilerden bu işlemleri yapmaları beklenir.

Ofis Programları: Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programları öğretilir.

Scratch: MIT’in ürettiği, 8-16 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş, oldukça basit bir ara yüze sahip programlama ortamı olan Scratch sayesinde öğrenciler, geleneksel programlama dillerinin aksine istediği komutları sürükle bırak yöntemiyle kullanarak animasyonlar, oyunlar ve hikâyeler oluşturabilir. Scratch, renkli bir ara yüze sahiptir. Hazır fonksiyonlar kategorilere ayrılarak kolay bir biçimde kullanıma sunulmuştur. Bu sayede algoritma yapısı if, else, while, for gibi yapılar basite indirgenmiştir.

Kodu Game Lab: Microsoft tarafından geliştirilmiş, 3 boyutlu ortamda, 3 boyutlu karakterler kullanılarak kodlama yapmayı sağlayan görsel bir programla dilidir. Öğrenciler, Kodu ile kendi oyun evrenini tasarlayabilir, karakterlere komutlar verebilir ve kendi oyun senaryolarını kurgulayabilir. Kodu ile problem çözme becerileri gelişmektedir.

Code.Org: Her yaştan çocuğa kodlama öğretmeyi hedefleyen bir platformdur. Kodlama eğitimine 4 yaştan başlar ve her yaşa göre farklı etkinlikler ile programlama mantığını öğretmeye yardımcı olan bir platformdur.

Arduino: Arduino, mikrokontrolcü kartları ve yazılım paketinden oluşan bir programlama platformudur. Kart üzerindeki mini bilgisayar (mikrokontrolcü), yazılan programa göre giriş ve çıkış bağlantılarını kontrol eder. Her yaş grubu insana hitap etmektedir. Arduino; robotlar, insansız hava araçları (drone), akıllı ev otomasyonu projeleri gibi alanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Hemen her çeşit proje Arduino kullanarak gerçekleştirilmektedir. Çocuklar Arduino kullanarak led yakıp söndürebilir, sensörlerden gelen sinyalleri okuyup kendi sensörlerini üretebilir, motor çalıştırıp kendi arabalarını yapabilir; kısacası hayal edebildikleri tüm elektronik uygulamaları tasarlayıp geliştirebilirler.

C#: Microsoft tarafından geliştirilmekte ve desteklenmekte olan nesne tabanlı bir programlama dilidir. C# dili ile Windows Fomlar, web sayfaları, Console uygulamaları veya Visual studio kullanan diğer uygulama türleri gibi çeşitli uygulama türleri oluşturmak için kullanılabilir. C# ile programlamanın temel yapılarının kazanımını sağlanmaktadır. Algoritmik düşünce sistemine ve problem çözme becerilerinin gelişiminde katkı sağlamaktadır. C# ile eğitsel oyunlar, otopark otomasyonu, hastane otomasyonu gibi uygulamalar yapılabilir.

Minecraft Eğitim Sürümü:  Ünlü bina ve hayatta kalma serüveni içinde heyecan verici yeni bir gelişmedir. Oyunun yaratıcı bakış açılarından farklı açılardan yararlanarak geliştiriciler, takım çalışması ve problem çözme becerilerini eğlenceli ve ilgi çekici bir ortamla öğretmek için yeni bir deneyim yaşadılar. Yaratıcı oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik etmek için Minecraft aracını kullanmak, bu eşsiz öncülün arkasındaki kavramdır.

AHŞAP MAKER

Ahşap tasarım atölyesinde özel bir müfredat ile işlenen dersimizin temel amacı, tasarıma önem verilmesinin sağlanması ve güncel üretim araçlarıyla geleneksel el becerilerinin ve sanatın harmanlandığı, ekonomik bir değer üretmekten çok, öğrencilere üretimi sevdirecek, kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilecekleri bir ortam oluşturmaktır.

AHŞAP MAKER EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

 • “Yeni Endüstri Devrimi” olarak da adlandırılan Maker Hareketi, teknolojide tüketimin hızlanmasının ardından üretime duyulan ihtiyacın artması sebebiyle ve gelecek nesillerin üretmesini teşvik etmek adına eğitimde uygulanması gerekli önemli ve etkili bir dönüşümdür.
 • Öğrenme, en güzel şekilde dokunmak-hissetmek ile pekişir; maker materyalleri ile özgür bırakılarak keşfetmelerine, yeni ürünler geliştirmeleri için yaratıcılıklarını kullanmalarına izin verilen öğrencilerdeki kalıcı etkiler artmaktadır.
 • Maker atölyeleri, çocukların eğitmenleri ve sınıf arkadaşları ile yaratıcılıklarını ortaya çıkarabildikleri, ekip olarak ürün ortaya çıkarabildikleri mekânlardan biri olma özelliği taşıyor. 
 • Maker atölyesinde kendi kendine bir şeyleri ortaya çıkarmanın güzelliğini gören öğrenciler, yeni şeyler keşfetme ve denemeye adım atacaktır. Sürekli bir şeyler yapma, ortaya çıkarma isteği hayatlarının her alanında ortaya çıkacaktır.
 • El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilir.
 • Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilir.
 • Kendi kendini güdüleyebilmeyi öğrenir.
 • Dikkat edilmesi gereken nesneyi fark edebilir.
 • Dikkatini nesne üzerinde yoğunlaştırabilmeyi öğrenir.
 • Geometrik şekilleri tanıyabilir.
 • Parça-bütün ilişkisini kavrayabilir.
 • Üst düzey düşünmeyi sağlayabilir.
 • Analitik ve duygusal düşünme yetilerini geliştirir.
 • Takım çalışması becerileri edinir.

Ahşap maker derslerimizde kullandığımız WOODER Tasarım Setlerimiz ile öğrencilerimizin içindeki maker ruhunu keşfetmesini sağlayarak hayal gücü ve estetik algılarını geliştirmekteyiz. Özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile wooder setlerimizi kullanan öğrencilerimiz, üretimin gücünü keşfederek hayallerini üretime dönüştürmenin keyfine varırlar. Çocuk sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak, öğrencilerimizin üretim becerilerini geliştirebilmeleri için tasarlanan setimiz; Torna, Zımparalı Testere ve Matkap Modüllerinden oluşmaktadır.

TORNA MODÜLÜ: Wooder Torna Modülü ile kendi ekseni etrafında dönen ahşap iş parçasına, doğrusal hareket eden kesici takım yardımı ile istenilen şekil verilir. Bu süreç sırasında öğrencilerimiz, ince ve kaba motor gelişimini destekleyici çalışmalar yapabilir.

ZIMPARALI TESTERE MODÜLÜ: Zımparalı Testere Modülü ile testere kesici ucunun dikey eksende hareket ederek, temas ettiği ahşap parçaya istenilen şekil verilir. Dâhili Zımpara ile de parçanın pürüzlü yüzeyleri işlenip pürüzsüz hâle getirilir. İşlemler sırasında öğrencilerimiz; 10 parmağını da aktif bir şekilde kullanarak, el-göz ve beyin koordinasyonunu güçlendirici çalışmalar yapabilir.

MATKAP MODÜLÜ: Wooder Matkap Modülü ile 4 mm kalınlığındaki kontraplak malzemeye, 3.0 mm çapında delik açılarak, proje çalışmaları sırasında pratik çözümler için kullanılabilir. Bu süreç sırasında öğrencilerimiz, el becerilerini geliştirebilme imkânı bulur.

TESTERE XL MODÜLÜ:  TESTERE XL Modülü ile testere kesici ucunun dikey eksende hareket ederek, temas ettiği ahşap iş parçasına istenilen şekil verilir. Modül ile 240 mm uzunluğunda ahşap konrtaplak malzemeyi keserek daha büyük ebatlı projeler hayata geçirilebilir. İşlemler sırasında öğrencilerimiz; 10 parmağını da aktif bir şekilde kullanarak, el-göz ve beyin koordinasyonunu güçlendirici çalışmalar yapabilir.

GÖRSEL SANATLAR

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar eğitimi; bireyin kendini ifade edebilme, estetik bilinç kazanma gibi kişisel yaşantısına katacağı olumlu edinimler ve toplumsallaşmaya sağladığı avantajlar açısından her düzeydeki yaş grubundan bireyler için bir gereksinimdir. Görsel Sanatlar Programız süresince işlediğimiz derslerde ve yaptığımız ders dışı faaliyetlerde öğrencilerimizin kendi potansiyellerinin farkına vararak sosyal, duygusal, entelektüel ve kişisel gelişimlerini sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimize yaptırdığımız aktiviteler ile onların yaratıcılığının ve hayal gücünün geliştirilmesini sağlarken aynı zamanda gözlem yapma ve karar verme becerilerini geliştiriyoruz.

 • Sanatın tanımını yapar, sanatla ilişkili olarak estetiğin ne olduğunu ifade eder.
 • Duygu ve düşüncelerini görsel biçimlendirme yolları ile ifade etmeyi bilir.
 • Gözleme dayalı çizgilerinde ışık ve gölgeyi kullanır.
 • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • Yeteneğini fark eder; hayal gücünü, yaratıcılığını ve el becerisini geliştirir.
 • Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.
 • 2D ve 3D çalışmalarında sanat tasarım ilkelerini (renk, form, doku, değer, denge) kullanır.
 • Çalışmalarını oluşturmada; beyin fırtınası, fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma basamaklarını kullanmayı öğrenir.
 • Çalışmalarında farklı sanat malzemeleri ve tekniklerini kullanır. (seramik, rekreasyon, heykel, ebru, baskı …)
 • Çalışmalarında farklı perspektif tekniklerini kullanır.
 • Çalışmaları oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • Üç boyutlu sanat malzemeleri kullanarak rölyef ve heykel oluşturur.
 • Seçilen tema ve konu doğrultusunda fikirlerini çalışmalarına yansıtır.
 • Gözleme dayalı çizimler yapar ve bu çizimlerde farklı bakış açılarını gösterir.
 • Toplumda el sanatlarının rolünü fark eder.
 • Bir eserin, görsel sanatların hangi dalına ait olduğunu ayırt eder.
 • Farklı kültürlerin sanatı ve sanatçıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar.
 • Seçilen sanat eserinin görsel özelliklerini analiz eder.
 • Bir sanatçının eserlerinde; seçtiği konuyu, kullandığı materyali ve kullandığı tekniği açıklar.
 • Müze, müze türleri ve müzelerin kültürel mirasa katkılarını açıklar.
 • Müzelerdeki eserlerin korunmasının önemini kavrar.
 • Müzelerdeki eserler aracılığıyla Anadolu uygarlıklarını tanır.
 • Sanat eleştirisi yöntemi ile sanat eserlerini tanımlarken, çözümlerken, yorumlarken ve yargılarken eleştirel düşünme becerisi ve çağdaş sanat anlayışı kazanır.
 • Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde yapılan resim yarışmalarına katılarak farklı kültürlerle resim dilinde konuşmanın önemini kavrarlar.
 • Dersler, disiplinler arası çalışmalar ile desteklenerek amacına uygun düzenlenmiş atölyelerde yapılır.
 • Farklı malzeme kullanımı ile üç boyutlu çalışmalar yapılır.
 • Seramik çalışmaları oluşturulur. (plaka tekniği ile obje çalışmaları)
 • Tual üzerine guaj boya tekniği ile resim çalışmaları yapılır.
 • Heykel çalışmaları yapılır. (kil ile 3 boyutlu obje çalışmaları)
 • Paper mache ürünleri oluşturulur. (kâğıt hamuruyla üç boyutlu objeler)
 • Atık materyal ile asamblaj çalışmaları yapılır.
 • Geleneksel Türk sanatlarından ebru tekniği uygulanır. (çiçekli ebru, gelgit ebru)
 • Sanat eserleri ve sanatçılar tanınır. (sanat eserlerini çözümleme, yorumlama ve yargı aşamalarının ifade etmeleri )
 • Portre, peyzaj, natürmort ve betimsel sanat eseri örnekleri incelenir.
 • Öğrenciler gözlemleme, çözümleme, düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku, vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler.
 • Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde yapılan resim yarışmalarına katılım sağlanır.
 • Sene içinde yapılan çalışmalar okulumuzda, sanat galerilerinde, AVM’lerde açılan sergiler aracılığıyla sunulur.
 • Müze ve sanat galerilerine geziler düzenlenir.
 • Görsel sanatlar atölyesi, seramik atölyesi, ahşap tasarım atölyesi dışında doğa gözlemleri yapmak amacıyla ilkokul bahçesi de derslerde kullanılır.
 • Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar kapsamında günün anlam ve önemini öne çıkaracak çalışmalar yapılır.
 • Atatürk’ün sanata verdiği değeri anlatan yazılı ve görsel materyaller araştırılarak uygulamalar yapılır.

Atatürk’ün sevdiği sanatçılar ve sanat eserleri araştırılarak özgün çalışmalar yapılır.

MÜZİK

MÜZİK

Mesafe Kolejinde müzik eğitimindeki amacımız; hareket, ritim ve müzik aracılığıyla öğrencilerin içinde var olan yaratıcılığı ortaya çıkartarak işitsel ve sözel becerileri gelişmiş, evrensel bir dil olan müzik yoluyla kendini ifade edebilen, öz güvenli, yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Okulumuzdaki müzik eğitiminde öğrencilerimizin dikkat, konsantrasyon, odaklanma ve beyinlerinin her iki lobunu dengeli bir biçimde kullanabilme becerilerini en üst düzeye çıkarabilmeyi, dünya müziğini tanımalarına yardımcı olmayı, dünyaca kabul görmüş müzisyenleri ve bilmedikleri farklı enstrümanları tanıtıp aynı zamanda eserlerini ve enstrümanların seslerini dinleterek genel kültürlerini ve müzik bilgilerini geliştirmeyi, herhangi bir enstrümana başlamadan önce altyapı oluşturmayı hedefliyoruz.

 • Sol ve Fa anahtarlarıyla yazılmış notaları isimlendirir.
 • Kısa melodik ezgi kalıplarını tekrar eder.
 • Çıkıcı-inici hareketi ayırt eder ve tanımlar.
 • Şarkılardaki melodik ve ritmik kalıpları tanır.
 • Dinlediği müziklerdeki dinamik değişikliklerini fark eder.
 • Hız terimlerinden Andante, Moderato ve Allegro terimlerinin anlamlarını bilir.
 • Artikülasyon biçimlerinden Legato ve Staccato terimlerinin anlamlarını bilir.
 • Gürlük (Nüans) terimlerinden Piano, Forte, Crescendo, Decrescendo terimlerinin anlamlarını bilir.
 • Ses değiştirici işaretleri (diyez, bemol, naturel) bilir.
 • Dinlediği şarkılardaki dinamik ve nüansları öğrendiği terimleri kullanarak isimlendirir.
 • Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
 • Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
 • Farklı türde müzik eserleri dinler ve bunlarla ilgili düşüncelerini ifade eder.
 • Müzikteki ikili şarkı formunu (AB formu) seslendirdiği ve dinlediği parça üzerinde tanımlar.
 • Öğrendiği hız, gürlük terimlerini seslendirdiği parça içinde doğru olarak uygular.
 • Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili kısa bilgileri kavrar.
 • Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamlarına uygun söyler.
 • Eğitimini aldığı çalgıya yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini doğru uygular.
 • Eğitimini aldığı çalgı ile ilgili temel bilgileri kavrar.
 • Seviyesine uygun parçaları seslendirir.
 • Atatürk’ü anlatan şarkı ve marşları tanır.
 • Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
 • İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
 • Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
 • Öğrencilerimiz, ritim ve hareket dürtüsünü özgürce deneyimleyebilecekleri, kendilerini rahat hissedebilecekleri, merak uyandıran materyallerden oluşan müzik sınıfımızda aktif katılımla derslerini işlemektedirler.
 • İlkokulda başlayan org ile nota öğretimine devam edilmektedir.
 • Yetenekleri, fiziksel yeterlilikleri ve ilgileri dâhilinde eğitimine başladıkları çalgıya yönelik performanslarını geliştirici etkinliklerde bulunmaktadır.
 • Çalgı eğitiminin yanı sıra derslerde kullanılan görsel ve işitsel materyaller, izlenen konser, dinletilere yönelik sınıf içi tartışmalarla müzik kültürlerini geliştirmelerine olanak sağlanır.
 • Temel solfej, bona ve teorik bilgiler öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak verilmektedir.
 • Müzik kültürü konuları görsel materyaller kullanılarak öğrenilmektedir.
 • Farklı sınıf seviyelerinde koro oluşturup belirli gün ve haftalarda koro performansı sergilenmektedir.
 • Müziksel yaratıcılık alanında her grup öğrencimiz çalgılar yaratmakta, dans koreografileri hazırlamakta ve performans sunumları yapmaktadır.
 • Atık malzemelerle veya doğada bulunan özgün materyaller ile kas gelişimlerini destekleyici çalgı yapım çalışmaları uygulanır.
 • Öğrencilerin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerle sergilemeleri sosyal yönlerinin geliştirilmesi amacı ile yarışma, konser ve festivallere yüksek oranda katılım sağlanmaktadır.
 • Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde yapılan müzik yarışmalarına katılım sağlanır.
 • Müzik ile ilgili olarak müze, orkestra ve operalara geziler düzenlenir.
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Mesafe Kolejinde beden eğitimi ve spor derslerinde hedefimiz; spor yapma alışkanlığı kazanmış, en az bir branşta sporla ilgilenen, sporu takip edip kendini geliştirebilen, sportif becerisi ve estetik anlayışı gelişmiş, kendiyle barışık, sporun barış ve kardeşlik olduğunu bilen, yurt ve dünya sporuna duyarlı, sporu bir yaşam biçimi hâline getirmeyi amaçlayan, öz güven sahibi, hızlı ve doğru karar verebilen, kendi istek ve arzularını, takımın amaçları ile birleştirebilen bireyler yetiştirmektir.

Derslerimizde öğrencilerimizin spor branşlarının tekniklerini doğru şekilde öğrenmeleri ve uygulamaları sağlanır. Öğretilen branşlar sonrasında branşa yönelik sportif becerisi yüksek öğrenciler tespit ederek okul takımlarımız için altyapı çalışmalarına dâhil edilir. Öğrencilerimize sportif bilgiler verilerek onların bilinçli ve düzenli spor yapan bireyler olmaları sağlanırken müsabakalara katılarak kendilerini geliştirme, keşfetme ve yeteneklerini gösterme fırsatı sağlanmış olur.

Öğrencilerimizin beden yapıları ve bazı fiziksel parametreleri ile ilgili farkındalıklarını artırmak, ayrıca fiziksel gelişimlerini bireysel olarak takip edebilmek amacıyla antropometrik ölçümler yapılır. Antropometrik ölçümlerde boy, kilo, kuvvet, kassal dayanıklılık, denge ve esneklik vb. gibi özelliklerin değerlendirilme imkânı bulunmaktadır. Yapılan ölçümlerin değerlendirilmesi sonucunda da öğrencilerin gelecekte yapabilecekleri en uygun spor dalı onlara sunulmaktadır.

 • Yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş, spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri kazanırlar.
 • Sporun sağlığa olan yararlarını bilirler.
 • Sağlığı koruyucu fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları konusunu bilirler.
 • Alıştırma ve oyunlarla hız, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat, çabukluk, koordinasyon gibi özelliklerini geliştirirler.
 • Hareket beceri gelişiminin farkına varır ve nedenlerini bilirler.
 • Fiziksel etkinlikler esnasında ne zaman ve nasıl beslenmesi gerektiğini bilirler.
 • Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılırlar.
 • Pisikomotor özelliklerini bilir ve kullanırlar.
 • Oyun ve etkinliklerde hücum ve savunma stratejilerini/taktiklerini bilir ve uygularlar.
 • File ve raket oyunları hakkında bilgi sahibi olur ve öğrendiklerini uygularlar.
 • Hedef oyunlarını oynarlar.
 • İlgili branşla ilgili bilgi sahibi olur ve uygularlar.
 • Bayram, kutlama ve törenlere katılırlar.
 • Beden Eğitimi ve Spor dersi oyun yoluyla öğrenme temellidir.
 • Derslerimizde jimnastik, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, tenis, badminton, okçuluk branşlarında eğitimler verilmektedir.
 • Öğrencilerin hareket beceri gelişimlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla beden eğitimi ve spor derslerinin dışında ortaokul teneffüs saatlerinde eğlenceli spor etkinlikleri uygulanmaktadır.
 • Okul içerisinde spor etkinlikleri bilgi yarışmaları ve sportif müsabakalar yapılmaktadır.
 • Bocce, Mölkky, floor körling, dart, futbol turnuvaları düzenlenmektedir.
 • Okul bahçesinde kamp etkinliği ile öğrencilerimizde doğada kamp bilinci uyarılmaktadır.
 • Doğayı tanımaları ve doğada doğru hareket edebilmeleri için öğrencilerimizle doğada trekking etkinlikleri düzenlenmektedir.

Okulumuz bünyesinde bulunan halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, voleybol sahası, yüzme havuzu, masa tenisi salonu, kapalı spor salonu, jimnastik salonu, cross action salonu beden eğitimi ve spor derslerinde kullanılmaktadır.

REHBERLİK

KORUYUCU VE GELİŞİMSEL REHBERLİK

Mesafe Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kişisel potansiyeli oranında kendini geliştirebilmesi, yaratıcı düşünebilmesi, problem çözme ve karar verebilme becerisine sahip olabilmesi, daha verimli bir yaşama doğru kendini hazırlayabilmesi, yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurması, sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için çalışmalarını, kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında her öğrenciye yönelik olarak yürütmektedir.

Okulumuzda “koruyucu ve gelişimsel rehberlik yaklaşımı” benimsenmektedir. Öğrencilerimiz, hayatlarının her döneminde yerine getirmeleri gereken gelişim görevlerini başarıyla tamamlamaları adına Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından desteklenmektedir. Bu amaç çerçevesinde okul rehber öğretmenleri tarafından yıl içerisinde yürütülen bireysel ya da grup rehberlik çalışmalarına paralel olarak öğrencilerin gelişiminde önemli rol oynayan tüm paydaşlarla iletişim ve iş birliği içerisinde olmak ve ortak bir tutum sergilemek önemsenmektedir.

İlkokulumuzda; öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri doğrultusunda çalışmalar yürütülmekte; sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirici ve destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak; kurallara uyma, sorumluluk bilinci kazandırma, öfke kontrolü, sorun çözme, arkadaşlık ilişkileri, özgüven kazandırma, yardımseverlik duyguları kazandırmaya yönelik etkinliklere yer verilmekte; düşünme becerilerini geliştirme amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.

Kurumumuzda tüm öğrencilere yönelik olarak; bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları, gözlem, değerler eğitimi ve öğrenci birliği çalışmaları yapılmakta; toplum hizmeti çalışmalarında öğrencileri yönlendirme ve takip etme sürecinde yer alınmaktadır. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlanmaktadır. 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Rehberlik servisi olarak öğrencilere yaklaşımda en önemli noktamız her bireyin farklı olduğunun bilinmesi ve ona göre yaklaşılmasıdır. Okulumuzda yer alan rehberlik çalışmalarında önceliğimiz önleyici rehberlik ile ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmesidir. Önleyici rehberlik çalışmaları ile grup üyelerinin duygusal rahatsızlık veya sıkıntılarının tekrarı azaltılarak duygusal dayanıklılığı arttırmak ve böylelikle temel yaşam becerilerini öğretmek hedeflenmektedir. Yaptığımız çalışmalarda sadece sorun çözme odaklı çalışmalar yürütmek yerine öğrencilerimizin sağlıklı gelişimlerini desteklemek amaçlı çalışmalar yürütmekteyiz.

Okula yeni başlayan tüm 1. sınıflarımıza ve ara kayıtla gelen öğrencilerimize okulu, sistemi, etkinlikleri tanıtmak; Mesafe Koleji eğitim sistemine uyum süreçlerini hızlandırmak amacı ile sürdürülen bireysel ve grup çalışmalarıdır.

Tüm sınıf düzeylerinde, öğrencilerimizi duygusal, sosyal,  bilişsel ve davranışsal yönden tanımayı amaçlayan form, envanter ve test uygulamaları; bireysel görüşmeler ve gözlemleri kapsayan çalışmalardır.

Tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin okul kurallarına uyum sağlamaları, başarılı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri amacıyla yaş grubuna uygun olarak sürdürülen uygulamalardır.

Öğrencilerin içsel kaynaklarının çeşitli araçlarla belirlenmesine, onları fark etmelerine, yaşamlarında nasıl kullanabileceklerine ve evrensel değerlerin önemine odaklanan çalışmalar planlanır. Program uygulaması sonucunda öğrencilerin yaşam doyumlarının, iyi oluşlarının, mutluluk düzeylerinin, akademik başarılarının artması; olası sorunlarının ve olumsuz düşünme eğilimlerinin ise azalması beklenmektedir. İlkokul döneminde kişiliğin temellerinin atıldığının bilinciyle öz bakım becerilerine sahip, sorumluluklarını bilen, sorgulayan, araştıran, sevgi dolu, saygılı, dürüst, yardımsever, sabırlı, merhametli, çevreye duyarlı, kendinin ve çevresinin değerini bilen, geleceğe umutla bakabilen, mutlu çocuklar yetiştirmek hedeflenmektedir.

“Her öğrenci öğrenir ama öğrenme yolları farklı olabilir.” ilkesinden yola çıkarak hazırlanmış olan öğrenme stilleri çalışmalarında her öğrencinin öğrenme profili çıkarılarak öğrencilerin öğrenmelerini daha kolay ve kalıcı hâle getirmek hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde yaşadığı güçlükler de tespit edilerek başarılarını artırmaya yönelik bireysel ya da grup çalışmaları planlanarak öğrenme performanslarını destekleyici etkinlikler yapılmaktadır.

 
 

Yaratıcı düşünmenin dört boyutu (akıcılık, esneklik, özgünlük, zenginleştirme) ele alınarak 1. sınıftan 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize öğrenmenin en önemli alt başlıklardan biri olan yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmeleri için fırsat vermek amaçlanmaktadır. Merak eden, soru soran, farklı düşünen, hayal gücü geniş bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Öğrencilerin doğuştan gelen mizaç tipinin, eğitim ve sosyal çevre ile etkileşim içinde değişebilen ve gelişebilen karakter ve kişilik yapısını etkilediğinin bilinciyle öğrencilerimizin 9 mizaç tipinden hangisine uygun olduğu belirlenmektedir. Öğrencinin mizaç tipini bilmek, eğitimde kullanılan güncel yaklaşım stratejilerinin daha etkili olabilmesi için “Hangi öğrenciye, hangi etkinlik, nasıl uygulanmalı?” sorularının yanıtları konusunda eğitmenlerimize yol göstermektedir.

Öğrencilerinin dikkat becerileri, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları ile ölçülmekte, yaşlarına uygun dikkat egzersizleri yapılmaktadır. Dikkatin toparlanması sağlanarak ve dikkat süresi uzatılarak öğrencilerde gelişim sağlanmaktadır.

Liseye hazırlık süreci, öğrencilerimizin akademik becerilerinin tüm ortaokul dönemi boyunca sistematik olarak geliştirilmesine dayanır. Okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma, analitik düşünme gibi temel becerileri edinen ve kendi öğrenme stilini keşfeden öğrencilerimiz, sınav sistemi değişse bile bu süreci başarılı bir şekilde yönetebilirler.

 1. sınıftan itibaren tüm derslerden her ünitenin sonunda “ünite değerlendirme sınavları” ile her öğrencinin kazanımları ve eksikleri analiz edilir, geliştirilmesi gereken yönleri üzerinde birebir veya grupla tam öğrenme çalışmaları yapılır.

 Sene boyunca 5 ve 6. sınıflarımız için 7 adet, 7. sınıflarımız için 12 adet, 8. sınıflarımız için 52 adet “Deneme Sınavı” ile kapsamlı kazanım analizleri yapılır. Böylece kendini tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini bilen öğrenci, gerçekçi hedefler koyabilir ve sınav kaygısı ile başa çıkabilir.

Deneme sınavları, ünite değerlendirme sınavları ve öğretmenlerimizin süreç değerlendirmeleri sonucu planlanan “Tam öğrenme” çalışmaları ile öğrencilerimiz dışarıdan desteğe ihtiyaç duymadan liseye hazırlanabilirler.

Öğrencilerimizin bu süreç boyunca duygusal olarak güçlü kalmaları ve sosyal aktivitelere katılımının devamı açısından, yıl boyunca rehberlik ve kulüp çalışmaları ile çok yönlü gelişim desteklenir.

Ev ve okul yaşantılarını bir bütün olarak ele almak, gelişimsel takip ve destek sürecini karşılıklı iletişim ve bilgi paylaşımı çerçevesinde sürdürmek amacı ile yapılan bireysel görüşmelerdir. Her veli ile en az senede bir defa yüz yüze görüşme yapılarak öğrencinin gelişimi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmaktadır.

Yıl boyunca ihtiyaç duyulan konularda velilerimize yönelik; rehberlik öğretmenleri ya da alanın uzmanları tarafından düzenlenen bilgilendirici sunumlardır.

 • Kardeş Kıskançlığı
 • Mahremiyet Eğitimi
 • Geliştiren Anne Baba
 • Okul Çağı Çocuğu
 • Ergenlikte Sınav Kaygısı
 • Ailem, Çocuğum ve Teknoloji
 • Okula Uyum – Okul Çağı Sorunları
 • Pozitif Ergenlik
 • Dijital Çağ Ebeveynleri
 • Anne Baba Tutumları
 • LGS Velisi Olmak
 • Çocuk Eğitiminde Sınırlar
 • Çocuk Ebeveyn Bağlanması
 • Ebeveyn Destekli Akran Zorbalığı
 • Adım Adım Ergenlik
 • Dramsız Disiplin
 • Başarıya Götüren Aile
 • Çocuklarda Duygusal Zeka (EQ)
 • Gelişen Teknoloji ve Değişen Dikkat
 • Eğitimde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
 • Denemediğim Yol Kalmadı / 0-6 Yaş arası Çocukluk

Her sınıf düzeyinde farklı olmak üzere gelişim özellikleri ve ihtiyaçlar temel alınarak öğrenci ya da velilerimize yönelik hazırlanan broşür ve kitapları içermektedir.

 • Ebeveyn Tutumları
 • Öfke Yönetimi  
 • Çocuğum Okula Başlıyor
 • Okula Uyum
 • Çocuk ve Oyun
 • Akran Zorbalığı
 • Öğrenme Stilleri
 • Bilinçli Teknoloji Kullanımı
 • Ergenlik Döneminde İletişim
 • Psikolojik Sağlamlık
 • LGS Bilgilendirme Broşürü
 • Akıllı Telefon Kullanımı
 • Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü
 • Mahremiyet Eğitimi
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Çocuklarda Saldırgan Davranışların Önlenmesi
 • Ortaokula Oryantasyon Süreci

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Mesafe Kolejinde sürekli eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak; eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmek amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda alanının uzmanı öğretmenlerimiz, öğrencileri ders içinde ve etkinliklerde gözlemlemekte; ayrıca öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere yazılı ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilir.

Her eğitim öğretim yılının başında, öğrencilerimizin önceki yıllar ile ilgili hatırladıkları kazanımları belirlemek amacıyla “Hazır Bulunuşluluk” sınavı yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlanır.

Her derste her ünitenin sonunda Ünite Değerlendirme Sınavı (ÜDS) uygulanır. Bu sınavlar ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenir ve eksiklerin tamamlanmasına dönük tam öğrenme çalışmaları yapılır. Tam öğrenme çalışmaları, hafta içi veya cumartesi günü bireysel veya toplu olarak yapılmaktadır.

Sene boyunca 5 ve 6. sınıflarımız için 7 adet, 7. sınıflarımız için 12 adet, 8. sınıflarımız için 52 adet deneme sınavı uygulanarak öğrencilerin ders başarıları ölçülmekte, eksik konuları belirlenmektedir. Deneme sınavı sonuçlarına göre bireysel veya grupla tam öğrenme çalışmaları planlanmaktadır.

STOYS (SERVİS TABANLI OKUL YÖNETİM SİSTEMİ)

Mesafe Kolejinde tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemimiz (STOYS) kanalıyla yapılır. Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim STOYS üzerinden verilmektedir. Ünite değerlendirme sınavlarının ve deneme sınavlarının sonuçlarına STOYS üzerinden ulaşılabilir. Veli ve öğrencilerimiz STOYS’ta yer alan sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, kazanımlar bazında başarı yüzdeleri, sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir.