Geri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AnaSayfaDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Mesafe Kolejinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; dinin temelindeki “hoşgörü ve ahlaki değerler” anlayışı üzerine planlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde amacımız; ahlaki değerleri tanıyan ve bu değerleri kendi hayatında içselleştiren, millî, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen, farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış, evrensel değerleri ön planda tutan, tüm dinlere saygılı, iyi insan olmayı hedefleyen bireyler yetiştirmektir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimizde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin sağlıklı bir din ve ahlak öğretimiyle milli eğitimin temel amaçları arasında ifadesini bulan milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandırmaktır.

ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR

 • Sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet, yardımlaşma, sorumluluk, sabır, adalet, doğruluk, dürüstlük gibi millî, manevî ve ahlâkî değerleri önemser.
 • Önemsediği değerleri özümser ve bu değerlerin yaşamında uygular.
 • Dinin insan gelişiminde bir “öğüt” ve “güzel ahlâk” olduğunu fark eder.
 • Allah’a inanmanın insan davranışlarına etkisini deneyimler.
 • Peygamberin insanlar için güzel örnekler olduğunu bilir.
 • Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.
 • Mimaride, musikide, edebiyatta, örf ve adetlerde dinin izlerini keşfeder.
 • Toplumu birleştiren temel değerleri sorgular.
 • Namaz, oruç, hac, zekat, kurban gibi ibadetleri öğrenir; bunların sosyal yaşamda yardımlaşma, dayanışma, empati eşitlik gibi değerlerin aktarımında önemini kavrar.
 • İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
 • Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını araştırır.
 • İnsanlara, doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlı olur.

İLKOKUL SÜRESİNCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • İlkokul 4. sınıfta başlayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, MEB müfredatına göre kazanımların verilmesi ile ilerler. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda evrensel insani değerlerin öğretilmesi yoluyla uygulanır.
 • Derslerde soru-cevap-gözlem-araştırma-inceleme-beyin fırtınası  gibi metotlar kullanılır.
 • Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup çalışmaları, iş birlikçi öğrenme yöntemi ile öğrencilerin bilgileri, yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.
 • Yaratıcı drama çalışmaları ile öğrencilerin konuları duyumsayarak öğrenme ve kavramaları sağlanır.
 • Toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların karşılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere iletme, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunmaları doğrultusunda ev görevleriyle konular desteklenir.
 • Farklılaştırmaya yönelik yöntem ve stratejiler kullanılarak öğrencilerin performanslarını ortaya koymalarına ve geliştirmelerine olanak sağlayacak ders içi etkinlikler gerçekleştirilir.

Eğitim Öğretim