Geri

İngilizce

AnaSayfaİngilizce

Geleceğin dünyasında iletişimin rolünün daha fazla olacağını biliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sözel ve yazılı ifade yeterliliğini geliştiren, geleneksel dil eğitiminin dışında  bir dil eğitimi sunuyoruz. Dilin bir edinim olduğuna inanıyoruz, dolayısıyla  ezberci eğitimden uzak, tematik İngilizce (Durum İngilizcesi) metoduyla yabancı dili öğrencilerin gündelik hayatına dâhil ediyoruz.

Mesafe Kolejinde İngilizce eğitim programı, yabancı öğretmenler ve Türk İngilizce öğretmenlerinden oluşan seçkin bir kadroyla CLIL yaklaşımı benimsenerek yürütülür. Farklılaştırılmış bir eğitimde içerik; öğrenciler için anlamlı, öğrencilerin dünyaları ile ilişkili olmalıdır. Bu bağlamda, Mesafe Kolejinde İngilizce müfredatı, İçerik Temelli Öğretim Modeli (CLIL) örnek alınarak hazırlanmaktadır. İçerik Temelli Öğretim Modeli, dil öğretimini içerik ile bütünleşmiş olarak öğretmeyi hedef alan bir modeldir. İçerik temelli dil eğitiminin diğer modellerden farkı dili bir iletişim aracı olarak görmesi ve öğrencilerin dil ve içeriği aynı anda öğrenerek çifte kazanç sağlayabileceğini öngörmesidir. İçerik temelli eğitim sistemi ile öğrenciler Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik derslerini de ayrıca İngilizce olarak pekiştirme fırsatı buluyorlar. Bu şekilde yapılan dersler öğrencilerin İngilizce dil bilgisi dışında farklı alanlarda terminoloji ve bilgiye sahip olmasını sağlar. Mesafe Kolejinin içerik temelli program tercih etmesindeki sebep, bu sistemin dile odaklanması dışında öğrencilerin daha geniş bilgi sahibi olmalarının ve genel kültürlerinin de zenginleşmesini sağlamaktır. Verilen içerik odaklı araştırma etkinlikleri de ayrıca öğrencilerde merak uyandırarak birer araştırmacı olmaları yolunda öğrencilere ışık tutmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde öğrencilerimiz; dili amaç olarak değil, araç olarak kullanırlar.

STORY ROOM

Öğrencilerimize yabancı dilde, özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlıyoruz. Öğrencileri kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik ediyoruz. Öğretmenler, öğrencilerin yabancı dili, basit iletişimden akademik dile kadar dilin gelişimi ile birlikte kendini ifade etme, kendini ve başkalarını keşfetme aracı olarak görmelerini sağlar. Farklı ilgi alanlarına yönelik projeleri destekleyerek okuma sevgisini ve zevkini geliştiriyoruz.

SPEAK UP CORNER

Doğal konuşmaya dayalı olarak İngilizce öğretmenlerimizin sorularıyla ilerleyen diyaloglar ile öğrencilerimizin anlama, dinleme ve konuşma alanında gelişimleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde İngilizce iletişim kurmaları ve bilgilerini İngilizce düşünerek aktarabilmeleri bizim ana hedeflerimiz arasındadır. Bu proje ile öğrencilerimizin gelişim süreçlerini, İngilizce düşünebilme yeteneklerini, doğal İngilizce diyaloglarının akışı ve İngilizce Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi gibi konulardaki hâkimiyetlerini gözlemleme ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirme imkânı sağlanmaktadır.

ULUSLARARASI SINAVLAR

Eğitim öğretim sürecinde temel amaç, öğrencilerin istenilen hedeflere ulaşmalarının sağlanmasıdır. Programlı dil öğretiminin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, inanç ve kanaatlerin ötesinde, kanıtlanabilir, ilmi verilere dayalı olarak yapılması gereken işlemlerdir. Çağdaş dil öğretimi, dört temel dil becerisine dayalı uygulamaları ve bu uygulamalar neticesinde ulaşılan dil düzeyinin belirlenmesinde de, her bir beceriyi ayrı ayrı ölçen sınavları gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda; güvenli, ölçülebilir uluslararası geçerliliği olan bir değerlendirme, öğretimin ölçülmesi açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Mesafe Koleji, yabancı dil edinim sürecinde gerçekleştirilen uluslararası sınavlarda, yabancı dil politikamızın bir parçası olarak bağımsız ve tüm dünyada da geçerliliği olan kuruluşlarca öğrencilerimizin ve hedeflenen kazanımların ölçülerek değerlendirilmesi ve bizlere bir yol haritası oluşturması amacı güdülmektedir.

 

ÖĞRENCİLERİN  İLKOKUL SÜRESİNCE İNGİLİZCE DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR

 • Dil öğreniminin sosyal ve keyifli bir süreç olduğunu benimser.
 • Hatalara odaklanmadan, ana dili İngilizce olanlar da dâhil olmak üzere, çevresindekilerle kendisine güvenerek iletişim kurar.
 • Temel ihtiyaçları, günlük yaşamı ve bildiği konularla ilgili kendisini sözlü ve yazılı olarak rahatlıkla ifade eder.
 • Bildiği konular, okunulan ya da dinlenen metinlerle ilgili rol yapma, canlandırma, benzeştirme gibi aktiviteler yapar.
 • Düzeyine uygun kelimeleri İngilizce ses bilgisini de kullanarak doğru okur ve yazar.
 • Hayat Bilgisi ve Matematik derslerindeki temel terminolojiyi bilir.
 • Düzeyine uygun metinleri doğru telaffuz ederek ve anlamını vererek okur.
 • Okuduğu ya da dinlediği farklı türdeki düzeyine uygun metinleri anlar, kavrar, kendi kelimeleriyle ifade eder, sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
 • Bağımsız okuma alışkanlığını kazanır.
 • İngilizcedeki temel imla kurallarını bilir ve uygular.
 • Görsellere, konulara, metinlere ya da başlıklara dayalı e-posta, mektup, şiir, kitap raporu, öykü gibi farklı türlerde yaratıcı yazma çalışmaları üretir ve sunar.
 • Gözlem ve deneyimlerini yazılı ya da sözlü olarak ifade eder.
 • Yaşına uygun kişisel, yerel ve küresel konularla ilgili temel sorgulama ve araştırma becerilerini kullanarak, yaratıcı projeler hazırlar ve sunar.
 • Teknolojiyi İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek amacıyla kullanır.

 

İLKOKUL SÜRESİNCE İNGİLİZCE DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • İngilizce programımız, günlük yaşamı derslerimize taşımak ve konularımızı gerçek yaşamla ilişkilendirmek üzerine yapılandırılmıştır.
 • Disiplinler arası bir yaklaşım benimsenmiş ve öğrencilerimizin diğer derslerde öğrendiklerini İngilizce derslerinde de sorgulamaya ve araştırmaya dayalı proje bazlı yöntemlerle öğrenmeleri hedeflenmiştir.
 • Programımızın bir bölümü de her seviyede evrensel değerleri işlediğimiz etkinliklerden oluşmaktadır.
 • Öğrencilerimizde merak uyandıran ve onların ilgisini çeken konuların araştırılarak öğrenilmesi ve bunlarla ilgili hazırladıkları yaratıcı projelerin yazılı ve sözlü olarak sunulmasıyla gerçekleştirilen derslerimizde, İngilizce, bir kurallar dizisi olarak değil, öğrenme ortamındaki doğal iletişim dili olarak kullanılır. Öğrencilerimiz İngilizceyi İngilizce deneyimlerle öğrenirler; belli bir amaca yönelik ve anlamlı durumlarda kullanarak geliştirirler. Böylelikle, ana dile yakın bir akıcılığa sahip olmuş olurlar.
 • Öğrencilerimizin dili doğru ve akıcı kullanmaları açısından yabancı dil öğretiminin olmazsa olmazı olan okuma etkinlikleri ders saatleriyle sınırlı kalmaz. Her hafta okul ve sınıf kütüphanelerinden alınan kitapların evde okunup hazırlanan proje ya da kitap raporlarının sınıfta sunulması gibi etkinlikler ve her sınıf düzeyinde kullanılan dijital okuma programlarıyla öğrenciler ders dışında da okuma alışkanlığı edinmeye yüreklendirilirler.
 • Birinci sınıfta ses eğitimiyle başlayan programımız, her seviyede öğrencilerimizin düzeylerine ve ilgi alanlarına uygun yaratıcı yazma çalışmalarıyla devam eder. Dördüncü sınıftan itibaren öğrencilerimiz, eleştirel düşünme becerileri ile yazılı ve sözlü iletişimi kullanarak yaş ve seviyelerine uygun metinleri yorumlamaya ve benzerlerini yazmaya başlarlar.
 • Derslerimizin büyük bölümünün grup çalışmalarıyla işlenmesi, öğretmenlerimizin öğrencilerimizin öğrenme stillerini, ilgi alanlarını ve İngilizce düzeylerini görmelerine ve programımızı farklılaştırmalarına olanak sağlar.
 • Öğrencilerimizin ilgisini, yaratıcılığını geliştirmek, bağımsız dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarını teşvik etmek, böylelikle kendi kendilerine öğrenen bireyler olmalarını sağlamak amacıyla ders içinde ve dışında teknoloji desteğinden faydalanılır. Teknoloji desteği öğrencilerimize öğretmenlerinin gözetiminde internet üzerinden dünyanın farklı yerlerindeki yaşıtlarıyla ortak projeler üzerinde çalışma fırsatı vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz doğal ortamda İngilizce iletişim becerilerini geliştirirken, erken yaşlarda farklı kültürleri tanıyıp, onlarla iş birliği yapma olanağını bulabilmektedirler.
 • Okulda bir İngilizce atmosferi oluşturmak, öğrencilerin farklı ortamlarda İngilizceyi deneyimlerini sağlamak amacıyla okul içinde “Spelling Bee”, “Tongue Twister”, “Cinema Day”, “Dubbing Day”, “Eat and Cook”, “Harry Potter” gibi aktiviteler düzenlenmekte, il içi ve il dışı geziler planlanmaktadır.

Eğitim Öğretim