Geri

Fen Bilimleri

AnaSayfaFen Bilimleri

Fen Bilimleri; bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, anlamaya ilişkin genelleme ve ilkeler bulma, bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları kestirme gayretidir. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin Fen Bilimleri – laboratuvar derslerinde ezberden uzak Fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan okulumuzun ilkeleri şunlardır:

 • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,
 • Bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine ilişkin farkındalık geliştirmek,
 • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede Fen Bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,
 • Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,
 • Bilim ve teknolojinin gelişmesi, toplumsal sorunların çözümü ve doğal çevredeki ilişkilerin anlaşılmasına olan katkısını takdir etmeyi sağlamak,
 • Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgi geliştirmektir.


ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;
İlkokulda Fen Bilimleri dersi 1. sınıftan itibaren başlamaktadır. Tüm öğrencilerimizin Fen Bilimleri Laboratuvar derslerinde Fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan okulumuzun, öğrencilerimize kazandırdığı kazanımlar şunlardır:

 • Araştıran, bilimsel bakış açısıyla sorgulayan, yorum yapabilen, fen bilimlerinin konularına sevgi, ilgi ve merakla yaklaşan bireyler olarak yetişirler.
 • Fen Bilimlerinin kavramlarını anlarlar ve günlük hayatta kullanırlar.
 • Bilimin evrensel olduğunu, tüm ülkelerdeki bilim insanlarının ortak çabası sonucu üretildiğini anlar ve bilimin gelişimi için yapılan tüm çalışmaları takdir ederler.
 • Yaş seviyesine uygun olarak topluma önemli katkıları olmuş bilim insanlarını tanırlar.
 • Bilimin, teknolojinin gelişmesine ve toplumsal sorunların çözümüne katkısını anlarlar ve kendileri de bu konuda akıl yürüterek yaş seviyesine uygun konularda tasarım önerileri sunarlar.
 • Toplumda, doğada ve çevrede, günlük yaşam sorunlarına ilgi gösterir ve sorumluluk alırlar.
 • Doğal çevre ve insanlar arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ederler ve doğal çevreyi ve kaynakları korumak için sorumluluk duygusu duyup, doğru davranışlar sergilerler.
 • Fen Bilimleri konularına yönelik deney yaparlar; deneylerde araç gereci doğru kullanırlar, gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı, şekil, resim ya da grafikle gösterebilirler ve yorumlayabilirler.
 • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ederler ve bilimsel çalışmaya katıldıklarında güvenlik önlemlerine uygun davranırlar.
 • Bilim, fen ve teknoloji alanlarındaki güncel gelişmeleri takip ederler, bu bağlamda araştırma yapar, yaş seviyesine uygun olan, güvenilir bilimsel yayınları ve belgeselleri bilerek takip ederler.

İLKOKUL SÜRESİNCE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin ezbercilikten uzak, yaparak yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeleri; derslerin planlanmasında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber olduğu öğrenme ortamları (deney, proje ve model yapma, gözlem, etkinlik, oyun, tartışma, iş birliğine dayalı öğrenme, araştırma) temel alınmıştır.
 • Konuların yapısına ve içeriğine uygun öğretim metotları, zümre öğretmenleri tarafından belirlenir. Aynı seviyeye giren öğretmenler, uygulamaların tüm sınıflarda aynı şekilde gerçekleştirilmesini sağlarlar.
 • Konular, günlük yaşantı ve çevreyle ilişkilendirilir.
 • Konuların kavranmasına yönelik teknolojik uygulamalardan, akıllı tahta etkinliklerinden ve simülasyonlardan yararlanılır.
 • 1 ve 2. sınıflarımızda Hayat Bilgisi, 3 ve 4. sınıflarımızda ise Fen Bilimleri dersleri kapsamında, güvenlik önlemlerine ve hijyen kurallarına dikkat edilerek Fen Bilimleri Laboratuvarı aktif olarak kullanılır. Laboratuvarda her öğrenci deneyleri yaparak deney sonucunu gözlemleme ve yorumlama olanağına sahiptir.
 • Öğrencilere ilgi duyacakları konularda araştırma görevleri verilir. Öğrencilerin araştırma sürecindeki eksikleri bireysel olarak tespit edilerek, öğretmen rehberliğinde, doğru araştırma yapma becerileri süreç içinde birlikte geliştirilir. Araştırmanın bilimsel sürecin ayrılmaz bir parçası olduğu öğrenciye keşfettirilir.
 • Konuların pekiştirilmesi amacıyla bilim, uzay, doğa ve teknoloji alanlarında öğrencinin bilgisini geliştireceği geziler düzenlenir.
 • Uluslararası müfredatlar taranır ve öğrenmeye katkısı olduğu tespit edilen örnekler derslerimize uyarlanır.
 • Gerek sınıf içi etkinliklerde gerekse laboratuvar deneylerinde öğrencilerin çıkarım yapma becerisini geliştirmek amaçlı bilgi doğrudan verilmez, öğrencinin keşfetmesi sağlanır.

 

 1. SINIFLAR

Yıl boyunca hayat bilgisi dersi müfredatı kapsamında Fen Bilimleri laboratuvarında “Eğlenceli Bilim” deneyleri uygulanmaktadır. Laboratuvarlarımız; gerek müfredat gerekse öğrencilerimizin araştırma projelerini geliştirmeleri için gerekli görsel işitsel materyal zenginliğine sahip olup, her öğrencinin kendi deneyini kendisinin planlayıp gerçekleştirmesine, veriler toplayıp sonuca varmasına olanak sağlayacak fiziksel donanıma sahiptir. Laboratuvar dersleri belli bir program çerçevesinde sınıf öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

 

 1. SINIFLAR

Yıl boyunca hayat bilgisi dersi müfredatı kapsamında Fen Bilimleri laboratuvarında “Eğlenceli Bilim” deneyleri uygulanmaktadır. Laboratuvarlarımız; gerek müfredat gerekse öğrencilerimizin araştırma projelerini geliştirmeleri için gerekli görsel işitsel materyal zenginliğine sahip olup, her öğrencinin kendi deneyini kendisinin planlayıp gerçekleştirmesine, veriler toplayıp sonuca varmasına olanak sağlayacak fiziksel donanıma sahiptir. Laboratuvar dersleri belli bir program çerçevesinde sınıf öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

 

 1. SINIFLAR

Yıl boyunca duyu organlarının temel görevlerini açıklayabilme, kuvveti tanımlayabilme, itme ve çekme kuvvetlerine örnek verebilme, hareketi tanımlayabilme ve hareket çeşitlerine çevresinden örnekler verebilme, hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tahmin edip önlem alabilme; maddeyi tanımlayabilme, maddenin özelliklerini duyu organlarını kullanarak ifade edebilme, maddeleri hallerine göre sınıflandırabilme, çevresindeki ışık kaynaklarını sınıflandırabilme, sesin işitme için belirleyici olduğunu bunun yanında her sesin de işitilemeyeceğini bilme; canlı ve cansız varlıkları sınıflandırabilme, yaşadığı çevreyi tanıyabilme, doğal ve yapay çevre arasındaki farkı açıklayabilme; elektrikli araçlara çevresinden örnek verebilme ve günlük yaşamdaki önemi açıklayabilme, pil atıklarının çevreye zarar vermemesi için yapılması gerekenleri tartışabilme, elektriğin tehlikelerinin farkına varabilme ve önlemlerini alabilme; Dünya’nın şeklini ifade edebilme, dünyanın yüzeyinin karalar ve denizlerle çevrili olduğunu ve etrafını saran bir hava tabakasının bulunduğunu kavrayabilme, Dünya modeli üzerinde kara parçalarını ve denizleri gösterebilme becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Yıl boyunca fen bilimleri dersi müfredatı kapsamında Fen Bilimleri laboratuvarında “Eğlenceli Bilim” deneyleri uygulanmaktadır. Laboratuvarlarımız; gerek müfredat gerekse öğrencilerimizin araştırma projelerini geliştirmeleri için gerekli görsel işitsel materyal zenginliğine sahip olup, her öğrencinin kendi deneyini kendisinin planlayıp gerçekleştirmesine, veriler toplayıp sonuca varmasına olanak sağlayacak fiziksel donanıma sahiptir. Laboratuvar dersleri belli bir program çerçevesinde sınıf öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
Bilgiyi kendi zihninde yapılandırmaya olanak sağlayan, araştıran, sorgulayan ve tartışan birey olarak yetişir. Fen bilimlerinin değerini, önemini ve bilimsel bilgiye ulaşmanın sorumluluk ve heyecanını öğrenir ve paylaşır. Araştırma ruhunu ve duygusunu, bilimsel düşünce tarzını kazanır ve geliştirmek için ortam yaratır. Kısacası bilgiye ulaşırken sorgular, bilgilerini günceller, etkili iletişim ve işbirliğini öğrenmiş olur.

 

 1. SINIFLAR

Yıl boyunca Fen Bilimleri dersinde, doğal yaşamı öğrenen, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşayan, bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duyan, araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerilerini kazanan, yaşamlarının sonraki dönemlerinde eğitim ile meslek seçimi gibi konularda fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi sahibi olan, kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanan, sosyal, ekonomik, etik, sağlık ve çevre sorunları ile ilgili sosyal sorumluluk ve bilinç sahibi olan, bilgiye ulaşma ve problem çözme becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Yıl boyunca fen bilimleri dersi müfredatı kapsamında Fen Bilimleri laboratuvarında “Eğlenceli Bilim” deneyleri uygulanmaktadır. Laboratuvarlarımız; gerek müfredat gerekse öğrencilerimizin araştırma projelerini geliştirmeleri için gerekli görsel işitsel materyal zenginliğine sahip olup, her öğrencinin kendi deneyini kendisinin planlayıp gerçekleştirmesine, veriler toplayıp sonuca varmasına olanak sağlayacak fiziksel donanıma sahiptir. Laboratuvar dersleri belli bir program çerçevesinde sınıf öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

 

Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;
İnsanların ve doğadaki diğer canlıların yaşayış şekilleri ile bu varlıkların özelliklerini bilir; dünyamız içinde bulunan farklı türdeki varlıkları ve bu varlıklara ait özellikleri, kullandığımız teknolojinin oluşumu ve farklı alanlarda insanoğluna yararları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgileri yaşamına aktarır. Çoklu zeka kuramı ve tam öğrenme modeli esasına dayalı, aktif öğrenme yöntemlerinin etkin olarak kullanıldığı fen dersleri, öğrencilerimizin fen ve teknolojiye olan ilgi ve motivasyonlarını arttırmaktadır.

Eğitim Öğretim