Geri

Türkçe

AnaSayfaTürkçe

Mesafe Koleji Türkçe Dersi Öğretim Programı; dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört temel beceri üzerine yapılandırılmıştır. Beceriler hem kendi içinde hem de diğer becerilerle bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir.

Türkçe dersindeki hedefimiz dört temel becerinin kazandırılmasını ve alışkanlığa dönüştürülmesini sağlamaktır. Aynı zamanda dilini doğru ve işlevsel kullanabilen, Türkçenin zenginliğinin ve ifade gücünün farkında olan bireyler yetiştirmektir.

Sağlam bir temele oturtulmuş okuma-yazma kazanımı için Türkçe dersi kapsamında “Okuma, Anlama, Yorumlama Yetisini Geliştirme”, “Yaratıcı Yazma” ve “Bant Tiyatrosuyla Zihinsel Gelişim” programları uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, bilgiyi ezberlemek yerine onu üretebilecekleri koşullara bu programlar vasıtasıyla sahip olurlar.

ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE TÜRKÇE DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR
            Öğrenciler;

 • Türkçeyi, sevmeye, bilinçli ve özenli kullanmaya yönelirler.
 • İzlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazanırlar.
 • İzlediklerine, dinlediklerine, okuduklarına yönelik duygu ve düşüncelerini sözlü ya da yazılı olarak doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisi kazanırlar.
 • Okuma zevki ve alışkanlığı kazanırlar.
 • Çeşitli etkinliklerle sözcük dağarcıklarını zenginleştirirler.
 • Günlük yaşamda yazılı ve sözlü olarak doğru iletişim kurmanın önemini kavrarlar.
 • İzledikleri, dinledikleri ve okudukları metinlerle ilgili doğru soru sorma tekniklerini bilirler.
 • Duygu, düşünce, izlenim ve hayalleri doğrultusunda yaratıcı yazılar yazarlar.
 • Okunan metinler arasında ilişkiler kurarak çıkarım yapmayı, okuduklarını yorumlamayı ve eleştirel açıdan ele almayı öğrenirler.
 • Bilgiye ulaşmak için yazılı/sözlü/görsel kaynaklardan, doğru teknikleri kullanarak araştırma yapmayı öğrenirler.

 

İLKOKUL SÜRESİNCE TÜRKÇE DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Türkçe dersi ve konularına yönelik etkinlikler yapılarak disiplinler arası ilişki kurulur.
 • Dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu kapsamında altı öğrenme alanına yönelik ayrıntılı, geliştirici ve destekleyici aktivitelere yer verilir.
 • “Okuma, Anlama, Yorumlama Yetisini Geliştirme” çizelgeleri ile öğrencilerin okuma, yorumlama, ezberleme becerileri geliştirilir.
 • “Yaratıcı Yazma” çizelgeleri ile pratik ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen, özgün ürünler ortaya koymayı amaçlayan yaratıcı yazma çalışmaları yapılır.
 • “Bant Tiyatrosuyla Zihinsel Gelişim” etkinlikleri ile öğrencilerin dinleme becerileri geliştirilir.
 • Tüm disiplinlerde uygun olan konulara yönelik şiir, masal, öykü, tiyatro ve mektup türleri öğrencilere tanıtılır.
 • Medya okuryazarlığı, afiş-broşür hazırlama gibi güncel konu ve uygulamalar ele alınır.
 • İşlenen konularla güncel yaşam arasında bağlantı kurmak amacıyla gezi, gözlem, görüşme, sergi gibi aktivitelere yer verilir.
 • Doğru ve akıcı okuma teknikleri uygulanır.

 

 1. SINIFLAR
  İlk okuma-yazma öğretimi; öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler öğrencilerin hayat boyu kullanacağı anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri de geliştirmektedir. Bu nedenle “1. Sınıfta Birinci Sınıf Eğitim” sloganıyla okuma yazma becerilerinin daha sağlam temele oturması, etkili ve güzel kullanılması için şubat ayı sonuna kadar öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmalarını ve yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarını sağlamayı hedefliyoruz.
  Okuma yazma süreci sonunda;
 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
 • Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
 • Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmeyi amaç ediniyoruz.

Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir öğrenci;
Duyduğu sesleri ayırt ederek dinlediklerinde, okuduklarında ve konuştuklarında vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. Metni takip ederek dinler ve dinlediklerindeki hikâye unsurlarını belirler. Dinlediklerinde ve okuduklarında 5N 1K sorularına yanıt arar. Yeni öğrendiği kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun olarak konuşmalarında ve yazılarında kullanır. Okurken noktalama işaretlerine dikkat eder, metin içi anlam kurar. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur ve yazar. Okuma alışkanlığı kazanmak amacıyla serbest okuma yapar. Paylaşarak okumaktan zevk alır, rehber yardımıyla ve yankılayıcı okur. Bütün yazılarında bitişik eğik yazı harflerini kullanır, anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Noktalama işaretlerinden virgül, nokta, soru işareti, kısa çizgi, kesme işaretini doğru ve yerinde kullanır, imlâ kurallarına uyar. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır, matematiksel ifadeleri doğru yazar. Dikte etme çalışmalarına katılır, verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bilgi, düşünce, duygu ve izlenimlerini şekil, sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir; bunları drama, tiyatro, kukla gibi yollarla sunar.

 

 1. SINIFLAR

Yıl boyunca öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra;

 • Güzel yazı yazma, okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru ve etkili olarak kullanma, kendini ifade edebilme becerisini geliştirmeyi,
 • Hikâye tamamlama, hikâye dramatizeleri, metin ve öykü yazma çalışmalarıyla hayal dünyalarına inerek öğrencilerimizi keşfetmeyi,
 • Düzenlenen sosyal etkinliklerde öğrencilerimizi görevlendirerek sunum becerilerini, özgüven duygularını geliştirmeyi,
 • Türkçe öğretiminde bilgi edinmenin yanında hayat boyu öğrenmelerini sürdürmelerini ve geleceğin bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
Konuşmasında günlük hayattan örnekler verir,  uzun cümleler kullanır. 5N 1K sorularına yanıt arar. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. Yazılarında sözlük, imla kılavuzu kullanır. Dinlediklerinde “hikâye unsurlarını belirler, sebep-sonuç ilişkileri kurar. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel, ahlakî, sosyal vb.) uygun konuşur. Atasözü ve deyimleri uygun yerlerde kullanır.  Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Konuşmalarında betimlemeler yapar. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle yazarak açıklar. Okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazanır.

 

 1. SINIFLAR

Yıl boyunca Türkçe dersinde okur ve işlek bir el yazısı ile yazabilme, Türkçeyi etkin ve güzel konuşabilme, kelimeleri doğru telaffuz edebilme, noktalama işaretlerini doğru kullanabilme ve imla kurallarını bilme ve yazılarında uygulayabilme, okuduğunu anlayabilme, sözlü ve yazılı anlatım yapabilme, hikâye haritası çıkarabilme, görsel okuma ve görsel sunu yapabilme, eş ve zıt anlamlı kelimeler ile eş sesli kelimelerle çalışmalar yapabilme, metnin türünü tespit edebilme; metnin konusu ve ana fikrini, şiirin konusu ve ana duygusunu belirleme; anlamını bilmedikleri kelimelerin anlamını sözlükten araştırabilme becerilerine sahip olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
Türkçe dersinde anlamlı okur, görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. Okuduğunu anlar, yorumlar, okuduklarından çıkarımlarda bulunur. Eleştirel okumayı alışkanlık halinde getirir. Konuşmacıları sorgulayarak dinler, öğrendiklerini özgürce paylaşır. Yazılarını özgün cümlelerle, günlük hayatla ilişkilendirerek ya da hayal gücünü kullanarak, noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat ederek bitişik eğik yazı kullanarak yazar. Görselleri yorumlar, yazılı anlatımları görsellerle ifade eder. Öğrendiklerini eyleme geçirir. Türkçeyi artan kelime hazinesini de kullanarak etkili ve doğru kullanma becerisine sahip olur.

 

 1. SINIFLAR

Yıl boyunca Türkçe dersinde, okuma kültürü gelişmiş, aydın, Türkçeyi etkin kullanabilen, kelimeleri doğru telaffuz edebilen, noktalama işaretleri, yazım ve imla kurallarını bilen ve yazılarında uygulayabilen, okuduğunu anlayabilen, sözlü ve yazılı anlatım yapabilen, hikâye haritası çıkarabilen, görsel okuma ve görsel sunu yapabilen, okuduğu metnin konusu ve ana fikrini, şiirin konusu ve ana duygusunu belirleyebilen; anlamını bilmedikleri kelimelerin anlamını sözlükten araştırabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;
Dinleme, okuma, konuşma ve yazma kurallarına uyar; dinlediğini ve okuduğunu anlar ve anlam kurabilir; kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir; söz varlığını geliştirir; görselleri okuyarak sunu haline getirebilir; tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme, okuma ve yazma yapabilir. Bu alanların yanı sıra dil bilgisi kurallarını bilir ve farklı türdeki edebi kitapları okur ve inceler.

Eğitim Öğretim