Geri

Matematik

AnaSayfaMatematik

Mesafe Kolejinde öğrencilerin bireysel farklılıklarını üst düzeyde destekleyecek duyarlılıkta yapılandırılmış, derinleştirilmiş ve zenginleştirilmiş bir “Matematik Dersi Öğretim Programı” uygulanmaktadır.

            Öğrencilerimiz;

 • Matematiksel temel kavramları diğer disiplinlerde kullanabilir.
 • Matematiksel düşünme becerisi ve muhakeme yeteneği kazanır.
 • Problem çözme stratejileri geliştirir ve bunları günlük yaşamdaki problemlerde kullanabilir.
 • Matematiğe yönelik öz güven ve olumlu tutum geliştirebilir.
 • Araştırma yapar, bilgi üretir ve bu bilgiyi kullanabilir.

Matematik Öğretim Programı; öğrenciyi merkeze alan, kavramsal anlamayı sağlayan materyallerle zenginleştirilmiş etkinlikler içermektedir. Öğrencilerin matematik derslerinde ne öğrendikleri üzerine düşünmeleri, kendileri hakkında farkındalık kazanmaları 21. yüzyılın üst biliş (metacognitive) becerilerindendir. Öğrencilerin matematiğe ilişkin başarısını ve motivasyonunu artırmak amacıyla istasyon çalışmaları, yarışmalar, geziler düzenlenmekte; öğrencilere üst bilişsel stratejileri kullanmalarına fırsat sağlayan etkinlikler uygulanmaktadır.

Matematiğe karşı öz güvenli olmanın ve olumlu tutum geliştirmenin matematik başarısı üzerine etkisi çok büyüktür. Derslerimizde ünite içerikleriyle ilişkili olarak etkin öğrenmeyi destekler nitelikteki matematik oyunlarına yer verilmektedir. 

ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE MATEMATİK DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirir ve etkin bir şekilde kullanırlar.
 • Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkileri anlayarak, günlük hayatta kullanırlar ve farklı disiplinlere transfer edebilirler.
 • Matematiğin anlam ve dilini doğru kullanırlar.
 • Matematiksel kavramları anlar.
 • Kavramları, somut yaşam modellerinden yola çıkarak ele alır.
 • Matematiğin günlük yaşamlarındaki önemini anlar ve diğer alanlarla ilişkilerini fark edip deneyimler.
 • Alan bilgisini kullanma, örnek verme, sıralama, sınıflama, karşılaştırma, ilişki kurma, ayırt etme, sonuç çıkarma, tahmin etme, karar verme, problem çözme, perspektif algılama gibi becerilerini geliştirirler.
 • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirirler.
 • Sayısal düşünme becerilerini geliştirir ve çözüm yöntemi geliştirme becerilerini arttırırlar.

İLKOKUL SÜRESİNCE MATEMATİK DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Dersin amacı öğrenciler ile paylaşılır veya kendilerine keşfettirilir.
 • Konu başlangıçlarında örnek bir durum ya da soru üzerinden, öğrencilerin işlenecek konuya ait ön bilgileri kontrol edilir, gerekli olan kazanımların kontrolü için hazırbulunuşluk çalışmaları uygulanır.
 • Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ya da hatırlatma yapılması için basitten karmaşığa/kolaydan zora doğru bir süreçte çalışmalar yapılır.
 • Somut materyaller (sayı blokları, geometrik cisimler, ağırlık, uzunluk, sıvı ölçüm aletleri…) aktif olarak kullanılır.
 • Öğrencilerin edindikleri bilgi ve beceriyi, kendi başına örnek ya da uygulama üzerinde denemeleri, eksik ya da yanlış öğrenmeleri varsa tamamlayıcı ve açıklayıcı soru ve cevaplarla konuyu kavramaları sağlanır.
 • Matematik sınıfında 2, 3 ve 4.sınıf öğrencileri sadece alan bilgilerini değil, becerilerini de (tahmin etme, karşılaştırma, çıkarım yapma, sayı hissi, akıl yürütme, problem çözme/yazma) geliştirecek çalışmalar yaparlar.
 • Öğrenciyi aktif kılacak çalışmalar, interaktif akıllı tahta etkinlikleri kullanılarak ele yapılır.

 

 1. SINIFLAR

Öğrencilere etraflarındaki dünyayı keşfedip araştırarak varsayımlar yoluyla görmesini ve anlamasını sağlayacak matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik dersi hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken öğrenciye matematiğin eğlenceli yönünü fark ettirmeyi ve hepsinden önemlisi “Her çocuk matematiği öğrenebilir, öğrenirken eğlenebilir.” ilkesi ile hareket ediyoruz.

Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir öğrenci;
Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. Eş nesnelere örnekler verir. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Rakamları okur ve yazar. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. 100 içinde ileriye doğru birer ve  onar ritmik sayar. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 20 içinde geriye birer sayar. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. Tabloları okur. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Paralarımızı tanır. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. Sıra bildiren ilk 20 sayıyı kullanır. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.


 1. SINIFLAR

Yıl boyunca öğrencilerin matematiği sevmelerini, mantıksal sıralamalarda bulunmalarını, yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini ifade etmelerini, günlük yaşantıda matematiğin öneminin farkında olmalarını, yeteneklerini kullanmalarını, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve matematik dilini kullanmada özgüven duygusunu kazandırmayı; matematik kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirerek yeni tasarımlar (maketler, modeller) geliştirmeye yönelik beceriler kazandırmayı, mantıksal ve matematiksel zekâsını kullanarak günlük hayatta sorunlarla baş edebilmeyi öğrenmelerini hedefliyoruz.

İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Simetriyi, modelleri ile açıklar. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. Nesne grafiğini yorumlar. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kilogramla ilgili problemleri çözer. Veriyi tablo şeklinde düzenler. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok yirmi nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.

 

 1. SINIFLAR
  Yıl boyunca öğrencilerin üç basamaklı sayıları okuma ve yazma; bir örüntüdeki ilişkiyi belirleme ve örüntüyü genişletebilme, tek ve çift doğal sayıları belirtebilme, üç basamaklı doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemi yapabilme, üç basamaklı sayılarla onluk, yüzlük bozarak çıkarma işlemi yapabilme, toplama ve çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimi bulabilme; altışar, yedişer, sekizer, onar ritmik sayabilme; çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapabilme, iki basamaklı doğal sayı ile bir basamaklı doğal sayıyı bölebilme, en az iki işlem gerektiren problemleri çözebilme, zamanı ölçebilme, düzlemsel şekilleri ayırt edebilme, geometrik cisimlerin yüz ve yüzeylerini tanıyabilme, köşe ve ayrıtlarını gösterebilme; doğru, doğru parçası, ışın ve noktanın tanımını yapabilme, modellerini gösterebilme; doğru çeşitlerini ve doğruların birbirlerine göre durumlarını belirleyebilme becerilerine sahip olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
Matematik dersinde dört işlem becerisi gelişmiştir. Problemleri yorumlar, problem kurar ve çözer. Geometrik cisimleri tanır. Matematik dersi için hedefler belirleyerek bunlara ulaşmada yapıcı gelişmeler sergiler ve matematik bilgilerini günlük yaşamına aktarır.

 

 1. SINIFLAR

Yıl boyunca Matematik dersinde öğretim programları doğrultusunda temel becerileri kazanan, iletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme becerilerini hayata geçiren, tahmin etme, keşfetme, karşılaştırma yapma ve yeni bilgileri öğrenme becerisine sahip olan; mantıksal duyu, okuma-yazma yönü, analiz ve analitik düşünme becerilerini gelişmiş, 2 ve 3 boyutlu kavramları anlamlandırabilen; görsel algı, konsantrasyon, yaratıcılık ve araştırma yeteneğine sahip olan; matematiğin hayatın içinden bir kavram olduğunu ve yaşamımızı kolaylaştırdığını kavrayan, matematiğe karşı olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;
Merak uyandırarak ve motivasyon sağlayarak ön bilgilerini ortaya çıkarır. Araştırma yapar; tahmin eder, keşfeder, karşılaştırma yapar. Günlük hayatla ilişkilendirilen problemleri farklı yöntem ve tekniklerle çözme becerisi geliştirir. Böylelikle öğrenciler günlük yaşamla matematiğin ilişkisini kurar ve bunu matematik odasında uygulamalar yaparak somutlaştırır. Problemin cevabından çok çözüm yoluna önem vermeyi öğrenir ve farklı temsil yolları ile gösterir.

Eğitim Öğretim