Geri

Sosyal Bilgiler - Hayat Bilgisi

AnaSayfaSosyal Bilgiler – Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersi öğretim programı ile temel yaşam becerilerine sahip kendini tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, öz güveni yüksek, çevresi ve kendisiyle barışık, millî ve manevi değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmek amaçlanır. Hayat Bilgisi derslerinde; öğrencilerin ihtiyaçları, ilgileri, hazırbulunuşluk seviyesi göz önünde tutularak ders işlenmektedir. Okulumuzda bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, kolaydan zora, yakından uzağa ilkesinden hareketle öğretim yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf ortamında öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, öğrenmekten keyif alan öğrenciler yetiştirmek, kendisi ve toplumsal çevresiyle barışık öğrenci merkezli çalışmalar yapmak, çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip öğrenciler yetiştirmek dersimizin hedefidir.

 1. sınıfta başlayan Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının temel yaklaşımı bilgiyi üretmek ve kullanmak için gerekli beceri, kavram ve değerlerle öğrenciyi donatarak etkin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmektir.

Amaçlarımız:

 • Kültürel miras aktarılırken öğrencilere geçmişteki bilgi, olgu ve değerleri kazandırmak
 • Öğrencilerin bireysel ve toplumsal problemleri tanımlama, analiz etme ve bu problemlerle ilgili karar verme süreçlerini geliştirmek
 • Düşünme becerilerini ön plana alarak öğrencinin bilgiye ulaşmasını sağlamak

Mesafe Kolejinde öğrenciler, “Sosyal Bilgiler” ve “Hayat Bilgisi” derslerinde:

 • Köklerinden güç alıp geleceğe yön verir.
 • Yaparak ve yaşayarak öğrenir.
 • Demokratik bilinç geliştirir.
 • Toplumsal sorunlara çözümler üretir.
 • Farklılıklara hoşgörü ile bakmayı öğrenir.
 • Haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olur.
 • Daha yaşanılabilir bir dünya için sorumluluk üstlenir.

 

ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR
            Öğrenciler;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bir vatandaş olmanın önemini kavrarlar.
 • Atatürk ilke ve devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimindeki yerini ve önemini kavrarlar.
 • Özgür birer birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varır ve diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılarlar.
 • Kültürel öğelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini anlarlar.
 • Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların önemini fark ederler.
 • Çocuk olarak sahip oldukları haklarını bilirler.
 • Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alırlar.
 • Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, zaman şeridi vb.) kullanmayı becerebilme özelliğine sahip olurlar.
 • Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullanırlar.
 • Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler, kaynakları israf etmeden kullanırlar.
 • Çevrelerindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, yapıtları, nesneleri tanırlar.
 • Yaşadığı çevrenin coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimin bilincinde olurlar.
 • Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde doğal kaynakları korumaya çalışır ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olurlar.
 • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlarlar.
 • Türkiye’nin komşuları ile ilişkilerini kavrarlar ve farklı kültürlere saygı duyarlar.
 • Grafik okur, yorumlarlar.
 • Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak eleştirel düşünme becerisine sahip olurlar.
 • Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterirler.
 • Katılımın önemine inanıp kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için görüş belirtirler.

 

ÖĞRENCİLERİN  İLKOKUL SÜRESİNCE HAYAT BİLGİSİ DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR

 • Farkındalıkları yüksek, öz güvenli, iletişim kurma yönü kuvvetli, öz disiplinli, akıl yürütme ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığa sahip, kararlı, girişimci ve tüm bunları etkin bir şekilde kullanan duyarlı bireyler olurlar.
 • Günlük yaşantılarında sorumluluk alarak karşılaştıkları sorunların çözümünde bilgi ve becerilerini kullanırlar.
 • Atatürk’ün ve getirdiği yeniliklerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimindeki önemini kavrarlar.
 • Toplumun milli ve manevi değerlerini benimseyerek sahip çıkarlar.
 • Doğal çevresinde gerçekleşen olaylara karşı ilgili olup araştırırlar.
 • Kendini ve yaşadığı çevreyi tanırlar.
 • Kişisel gelişimini sağlamak için yapması gerekenlerin farkında olurlar.
 • Sağlıklı ve güvenli yaşam sürme bilinci edinirler.
 • Sosyal katılım becerisi kazanırlar.
 • Kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirirler.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanırlar.
 • Temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanırlar.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun olarak kullanırlar.

 

İLKOKUL SÜRESİNCE SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Planlamalarda yaratıcı düşünme, iletişim kurma, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, gözlem yapma, empati becerilerini geliştirmeyi sağlayacak uygulamalar kullanılır.
 • Bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencilerin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimlerine olanak sağlayan ders etkinlikleri uygulanır.
 • Farklılaştırmaya yönelik yöntem ve stratejiler kullanılarak öğrencilerin performanslarını ortaya koymalarına ve geliştirmelerine olanak sağlayacak ders içi etkinlikler gerçekleştirilir.
 • Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup çalışmaları, iş birlikçi öğrenme yöntemi ile öğrencilerin bilgileri, yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanır,
 • Yaratıcı drama çalışmaları ile öğrencilerin konuları duyumsayarak öğrenme ve kavramaları sağlanır.
 • Toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların karşılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere iletme, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunmaları doğrultusunda ev ödevleriyle konular desteklenir.

 

İLKOKUL SÜRESİNCE HAYAT BİLGİSİ DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Öğrencilerin yetkinliklerini kullanarak bilgiye ulaştıkları, sorgulamaya ve yaşantıya dayalı bir öğrenme süreci yaşanmaktadır.
 • Dersler etkinlik temelli, interaktif, deneylerle desteklenen, öğrenci yaşantılarından yola çıkılarak planlanmaktadır.
 • İşlenecek konular, öğrencilerin günlük yaşantılarıyla ilişkilendirilerek verilen görevlerle yaratıcılıklarını kullanmaları sağlanır.

 

 1. SINIFLAR

Hayat Bilgisi dersinde hedefimiz;

 • Öğrenmekten keyif alan,
 • Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
 • Kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
 • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip,
 • Çağın gerektirdiği donanıma sahip,
 • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
 • Mutlu bireyler yetiştirmektir.

Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir öğrenci;

Fiziksel özelliklerini ve duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder. Bir günü nasıl geçireceğini planlar ve yaptığı plana uyar. Kuralların oluşum sürecine katılır, görüş bildirir ve kurallara uyar. Kuralların neden gerekli olduğunu açıklar. Kendi hakkında kararlar alır ve aldığı kararların nedenlerini açıklar. Yakın çevresindeki kişilere duygularını ve düşüncelerini uygun biçimde ifade eder. Sağlığını korumaya özen gösterir. Arkadaşları ve yakın çevresindeki insanlarla işbirliği yapar. Okulda ve evde ortaya çıkabilecek sorunları fark eder ve bunlara çözüm yolları üretir. İletişim araçlarından yararlanarak doğal afetlerin zararlarını fark eder ve gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirir. Kendini özgün biçimde ifade eder. Okuldaki ve evdeki kaynakların bilinçli tüketilmediği durumlarda neler olabileceğini kestirir. Maddenin hal değiştirme olaylarını gözlem yaparak fark eder. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uygun davranışlar gösterir. Kişisel eşyalarını özenli kullanır. Herkesin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul eder. Eşyaların, mevsimlerin ve canlıların ilk ve son hallerindeki değişimlerini fark eder. Dünyanın kendi çevresinde hareket ettiğini ve bu hareketin sonuçlarını fark eder. İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini araştırır ve anlatır.

 

 1. SINIFLAR

Yıl boyunca her öğrenci kendisine sunulan bilgileri kendi zihninde oluşturmasını, yeni deneyim ve yaşantıların ışığında yeniden yorumlayabilmesini ve yapılandırabilmesini; öğrenciler dünyayı anlamlandırmaya çalışırlarken kendi teknolojilerini üretme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel niteliklerinin gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen bir öğrenci:
Arkadaşlarıyla ilişkilerinde dürüst davranır. Kişisel bakımlarını yapar. Çevresini korumaya özen gösterir. Sorunlara çözüm arar. İşbirliğiyle çalışma yapar. Meslekleri tanır ve özelliklerini bilir. Doğal afetlerin etkisini bilir. Yemek yerken görgü kurallarına uyar. Aile içindeki görevini yapar. Dürüst insanlara güvenir. Atatürk’ün hizmetlerini bilir. Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini bilir. Farklı ülkelerin çocuklarını tanır. Liderin vasıflarını tanır. Su döngüsünü bilir. Canlıların temel ihtiyaçlarını bilir. Teknolojik ürünleri tanır ve bunların içinden iletişim araçlarını ayırt eder. Organlarımızı tanır. Organların yerlerini ve görevlerini bilir. Doğal ve yapay çevreyi bilerek doğal kaynakların kullanımına dikkat eder. Tasarruf konusunda bilinçlidir. Dünyanın farklı yerlerindeki yaşam alanlarını ve farklı ev tiplerini bilir. Doğasını korumaya ve çevresini temiz tutmaya özen gösterir.

 

 1. SINIFLAR

Yıl boyunca öğrencilerin kendisiyle, toplumla ve doğa ile barışık yaşayabilme; kendini, toplumu ve doğayı koruduğu gibi daha iyi olması için geliştirebilme; gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip olabilme, değişikliklere uyum sağlayabilme, olumlu kişisel nitelikler geliştirebilme becerilerine sahip olmalarını hedefliyoruz.

Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
Hayat Bilgisi dersinde, dürüst davranışlar sergileyerek arkadaşları arasında ve toplumda güven kazanır. Fiziksel özelliklerini tanır, farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip bireyleri hoşgörü ile karşılar. Görgü kurallarına uygun davranır, diğer bireyler ile iletişiminde empati kurarak nazik davranmayı ilke edinir.  Atatürk’ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar, Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için fikirler üretir. Hedeflerinde ulaşabilmek için kişisel çaba harcaması gerektiğini bilir ve sorumluluk bilinci gelişmiş olur.

 

 1. SINIFLAR

Yıl boyunca Sosyal Bilgiler dersinde Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş; kendini, yaşadığı dünyayı ve ülkeyi tanıyan, tanımlayan ve değerlendiren; insan hak ve sorumluluklarının bilincinde; eleştirel düşünen, doğaya ve insanlara karşı olumlu tutum ve değerler geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;
Bireysel farklılıklarını tanıyarak, duygu-düşünce kavramları arasında ilişki kurar; kültürümüzü yansıtan öğeleri (nesneler, kıyafetler, halk oyunları, oyunlar vb.) tanır; geçmişten bugüne yaşanan değişimleri fark eder; Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü anlar; çevresinde gördüğü varlıkları doğal ve beşeri olarak ayırt edebilir; temel ihtiyaçlarını belirleyip tüketici olarak haklarını bilir, toplumdaki meslekler hakkında bilgi sahibi olur; teknolojik ürünlerin bize ve çevremize etkilerini sorgular; toplum için çalışan resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını tanır; yerel yönetim birimleri hakkında bilgi sahibi olur; farklı ülkelerin kültürleriyle kendi kültürel özelliklerini bilir ve karşılaştırır.

 

Ayrıca sosyal bilgiler dersi ile bağlantılı olarak “İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi” dersi ve “Trafik Güvenliği” dersleri öğrencilerimize verilmektedir. İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersinde öncelikle insana bir birey olarak saygı duyan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde olan, çocuk haklarının neler olduğunu bilen, görüş ayrılıklarının yaşandığı durumlarda anlaşmazlıkların yapıcı bir dille şiddet içermeden çözme yollarını tercih eden bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci; insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersinin temel içeriği olan “Canın ve tenin dokunulmazlığı”, “aktif yurttaşlık”, “barış”, “uzlaşı”, “birlikte yaşama”, “farklılıklara saygı”, “hukukun üstünlüğü” gibi konularda bilgi sahibi olur ve bu temel değerleri içselleştirir. Trafik güvenliği dersinde ise trafik ve ulaşımla ilgili genel kavramların öğrenilmesini, trafikte ihtiyaç duyulabilecek ilk yardım bilgilerinin edinilmesini hedefliyoruz. Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci; trafik güvenliği dersinin temel içeriği olan “trafik kurallarına uygun davranma”, “ulaşım araçlarının özellikleri”, “toplu taşıma araçlarını kullanmanın önemi”, “trafikte ilk yardım anlamında yapılması gerekenler” gibi konularda bilgi sahibi olur.

Eğitim Öğretim